Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

Els criteris de selecció són els següents:

- Currículum, que tindrà un pes total del 80% de la nota final.
 Se’n tindran en compte els aspectes següents:
- Expedient acadèmic, fins a 40 punts.
- Experiència professional, fins a 20 punts.
- Tallers i seminaris realitzats, assistència a congressos, cursos de formació, publicacions, estades en altres universitats (programa Erasmus), etc., fins a 30 punts.
- Coneixement de llengües d'interès científic, fins a 10 punts.
- Entrevista personal, que tindrà un pes total d'un 20% de la nota final.