University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

Taxes i exempcions

Les taxes de matrícula:

La normativa de taxes de matrícula ve establida en la Llei 20/2017 de 28 de desembre de la Generalitat (article 14.3-2), i en el Decret corresponent que es publica cada any. Encara no disposem del preu final per al curs pròxim 2022-2023.
Però podem informar que durant el curs 2021-2022 el preu va ser de 897,60€ (60 crèdits a 14,96€) segons el Decret 106/2020, de 7 d'agost, del Consell, d'aprovació de taxes per prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020/21 (DOGV 13.08-2020).

 

Les exempcions i bonificacions son les següents:

Estan exempts del pagament de la taxa:

a) Els contribuents que formen part de l’alumnat i tinguin la condició de membre d’una família nombrosa o d’una família monoparental:

                - De categoria especial: Exempció total del pagament de taxes

                - De categoria general: Bonificació del 50%

b) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que formen part de l’alumnat i siguin víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment o descendents de primer grau, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haguera estat determinat en expedient administratiu instruït a l’efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma.

c) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que siguin víctimes d’actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol  dels mitjans de proba previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els seus descendents de primer grau, al seu càrrec, menors de 25 anys.

d) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que siguin persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

i) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat.

j) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que estiguin en situació d’exclusió social i aquesta s’acrediti per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.

Documentació justificativa per a sol·licitar l’excepció de la taxa:

  • Fotocopia del DNI
  • Certificació que acredite la situació corresponent per a sol·licitar l’excepció de la taxa.

Tota la documentació haurà d'escanejar-se i entregar-se en format “pdf” per a fer correctament la preinscripció.