University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

Descripció del Pla d'Estudis

El pla d'estudis està format per quatre mòduls i un Treball de fi d'estudis, amb un còmput global de 60 crèdits ECTS.

  • El Mòdul 1 és Genèric, amb 16 crèdits assignats, i consta de 7 blocs de continguts impartits a distància.
  • Els Mòduls 2 i 3 són Específics, amb 22 crèdits assignats en total, i consten de 6 blocs de continguts impartits a distància.
  • El Mòdul 4 o Pràcticum té 20 crèdits assignats i es realitzarà de manera presencial en els centres docents que es determinen per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • El Treball de fi d'estudis té 2 crèdits assignats i es realitzarà sota la supervisió del tutor/a acadèmic de Pràcticum. .

 

Informació rellevant

Inici de curs i metodologia: Les persones efectivament matriculades tindran accés a la plataforma on-line del curs i als materials. El professorat assignat s’ocuparà de la docència, seguiment i avaluació. L’avaluació es realitzarà per entregues de treballs i interaccions amb el professorat i l’altre alumnat mitjançant fòrums, correu, etc.

Circumstàncies especials

Proves de nivell B1: Per a aquells que no l’acrediten el nivel B1 de una llengua estrangera, i amb l’unic objete de cumplir el requisit, el Centre Específic d’Eduació a Distància (CEEDCV) realitzarà un curs equivalent al nivel B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. En finalitzar aquest curs, el professorat que l’impartisca realitzarà una prova de Llengua estranguera equivalent a l’esmentat nivell. Aquesta prova es qualificarà amb Apte/Apta, No apte/No apta. A l'alumnat que haja resultat apte en el curs de nivell B1 de llengua estrangera dut a terme en el CEEDCV, no se li emetrà cap certificació que acredite aquest nivell.

Convalidació del pràcticum: Les pràctiques seran convalidades al professorat que acompleix els requisits que es defineix en normativa.

Certificació:

El B1 i haver aprovat tots els mòduls del curs, són els requisits per a obtindre el certificat que emetrà Conselleria.

Les persones participants que resulten APTES en el curs i que hagen acreditat el requisit de la llengua estrangera B1, rebran de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport un certificat oficial (gratuït), amb validesa en tot el territori espanyol, en el qual conste la possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l'exigida en l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

En el cas d'haver superat el curs de formació pedagògica i didàctica amb APTE, però no s'arribe a acreditar el nivell B1, aquestes persones poden sol·licitar al Centre de Formació i Qualitat "Sanchis Guarner" un certificat on conste que s'ha realitzat el curs, amb les dates, càrrega horària, qualificació i desglossament dels blocs que formen el títol. Per a obtindre aquest certificat, s'ha de pagar una taxa. Arribat el moment, la persona interessada ha d'enviar un correu electrònic a tecnicfp@uv.es i se li indicarà els passos i import d'aquest certificat.