University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

Pràcticum

Per a la realització de les pràctiques s'obrirà un període de sol·licitud de centre mitjançant un formulari que s'habilitarà a l'aula virtual (en el curs 2021-2022 serà del 3 al 12 de novembre de 2021). Les pràctiques només es faran en centres de la Comunitat Valenciana, preferentment de caràcter públic i que estiguen autoritzats segons el procediment establit a el’ Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació. S'assignaran les places disponibles atesa la demanda sempre que siga possible. En cas que hi haguera diverses sol·licituds per a una mateixa plaça, es procedirà a assignar-la amb el criteri de l'expedient acadèmic en la titulació d'accés al curs. Les pràctiques les autoritzarà la Comissió de Coordinació del curs i la Conselleria d'Educació.

En aquest curs no existeix la possibilitat d'autopràcticum. La coordinació i el contacte amb els centres de pràctiques la realitzen les coordinadores i coordinadors de les cinc universitats. Per tant, es prega l'alumnat es dirigisca per a qualsevol incidència a les coordinacions de les universitats.

Per a l'elecció de centres de pràctiques podreu triar, per ordre de preferència tres centres autoritzats, segons el procediment comentat anteriorment, d’aquest enllaç.

Es recomana consultar l'oferta de cada titulació, grau i família professional o centre d'ensenyaments especials d'esports. Consulta ací.

 

Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat.

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d'aportar obligatòriament i en el moment que se'ls sol.licite, una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més informació clica ací.

 

Convalidació de pràctiques:

Només serà possible la convalidació de pràctiques per als i les participants que acreditin degudament una experiència professional per un període mínim de 200 hores d'activitat lectiva en centres educatius públics o privats que imparteixin els ensenyaments corresponents.
El procediment per a sol·licitar la convalidació estarà disponible per a l'alumnat matriculat en el curs, dins de la pròpia plataforma virtual del curs.
El termini de sol·licitud serà des del 3 al 12 de novembre de 2021.
La documentació a presentar per a la sol·licitud de convalidació serà: certificat de vida laboral, certificat de matèries impartides i/o una altra documentació equivalent a les dues anteriors.
En cap cas es convalidarà el Treball Fi d'Estudis.

 

Seguint instruccions de la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, açi podeu accedir a la Resolució del Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional per la qual es donen instruccions per als centres docents d'ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics, en relació amb la incorporació en els centres d'alumnat que curse estudis de grau o de màster en universitats públiques o privades o altres estudis de FP que incloguen pràctiques formatives o mòduls de FCT (formació en centres de treball).