Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic d'FP Logo del portal

Pràcticum

Aquest mòdul és l'únic del pla d'estudis que s'ha de realitzar de manera presencial en centres educatius de la Comunitat Valenciana, preferentment de caràcter públic i que estiguen autoritzats (no pot realitzar-se en centres d'altres Comunitats Autònomes).

Els terminis són amplis per a la realització de les 200 hores establides en el pla d'estudis. El calendari i horari han d'acordar-se amb el centre assignat.

Durant el pràcticum l'alumnat estarà tutoritzat per un docent del centre educatiu on realitze les pràctiques i per un tutor/a acadèmic de la Universitat corresponent. Aquest últim tutor/a també supervisarà el Treball de Fi d'Estudis.

Per a la selecció del centre de pràctiques, s'obrirà un període de sol·licitud de centre mitjançant un formulari que s'habilitarà a l'aula virtual on els i les participants podreu triar, per ordre de preferència, fins a tres centres autoritzats segons el procediment establit en l'Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació (el llistat per províncies de centres autoritzats pot consultar-se en aquest enllaç).

S'assignaran les places disponibles atesa la demanda sempre que siga possible. En cas que hi haguera diverses sol·licituds per a una mateixa plaça, es procedirà a assignar-la amb el criteri de l'expedient acadèmic en la titulació d'accés al curs.

Les pràctiques les autoritzarà la Comissió de Coordinació del curs i la Conselleria d'Educació.

En aquest curs no existeix la possibilitat d'autopràcticum. La coordinació i el contacte amb els centres de pràctiques la realitzen les coordinadores i coordinadors de les cinc universitats. Per la qual cosa, es prega que l'alumnat es dirigisca per a qualsevol incidència a les coordinacions de les universitats.

Es recomana consultar l'oferta de cada titulació, grau i família professional o centre d'ensenyaments especials d'esports. Consulta ací.

 

Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat.

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d'aportar obligatòriament i en el moment que se'ls sol.licite, una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més informació clica ací.

 

Convalidació de pràctiques:

Només serà possible la convalidació de pràctiques per als i les participants que acrediten degudament una experiència professional per un període mínim de 200 hores d'activitat lectiva en centres educatius públics o privats que impartisquen els ensenyaments corresponents. Atés que la finalitat de les pràctiques és la immersió en la dinàmica dels centres educatius perquè l'estudiant conega i adquirisca de primera mà la pràctica docent en un centre educatiu reglat, no es considerarà la docència impartida en *PGS, *FPE o similar.

El procediment i termini per a sol·licitar la convalidació estarà disponible per a l'alumnat matriculat en el curs, dins de la pròpia plataforma virtual del curs.

La documentació a presentar per a la sol·licitud de convalidació serà:

-              certificat de vida laboral

-              certificat de matèries impartides i/o una altra documentació equivalent a les dues anteriors.

En cap cas es convalidarà el Treball Fi d'Estudis.

Vista la sol·licitud presentada per al reconeixement del Pràcticum, la Comissió de Coordinació informarà, en el seu cas, de manera favorable o desfavorable, i s'emetrà una Resolució de reconeixement pràcticum.

 

Seguint instruccions de la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, açi podeu accedir a la Resolució del Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional per la qual es donen instruccions per als centres docents d'ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics, en relació amb la incorporació en els centres d'alumnat que curse estudis de grau o de màster en universitats públiques o privades o altres estudis de FP que incloguen pràctiques formatives o mòduls de FCT (formació en centres de treball).