Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic de FP Logo del portal

Preinscripció

D’acord amb RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, el període de preinscripció al curs 2020-2021, serà entre el 5 i el 16 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).

Document que complementa la informació publicada a la resolució que dicta les instruccions per al curs 2020-2021.

Documentació a presentar curs 2020-21

- Document de sol·licitud d’accés adreçat a un dels coordinadors d’universitat (Model annex I)

- DNI

- Títol de tècnic superior de FP amb detall de la família professional

- Certificat de nota mitjana

- Títol  (si escau) de B1 de llengua estrangera (S’admetran a efectes de justificació del B1 aquells títols que hagen estat expedits per les entitats i organismes als que fa referencia la Ordre 93_2013 de la GVA)

http://www.dogv.gva.es/datos/2013/11/13/pdf/2013_10793.pdf

- Declaració jurada de veracitat d’acomplir els requisits que són preceptius i per tant no estar en possessió d’un títol universitari (Model annex II)

 

La documentació es lliurarà de manera presencial en qualsevol dels registres generals de les diferents universitats de la Comunitat Valenciana (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I, Universitat d’Alacant o Universidad Miguel Hernández de Elche).


Allí us poden acarar la documentació.
També, pot presentar-se en oficines de correus, en aquest cas s'haurà d'enviar la documentació per correu certificat al Registre General de la Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València.