Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic d'FP Logo del portal

Introducció a la normativa

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, estableix en l’article 100.2 que per a exercir la docència en els diferents ensenyaments regulats en la llei caldrà estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponents i tindre la formació pedagògica i didàctica que el Govern establisca per a cada ensenyament.

Així mateix, la disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari, estableix que aquells professors que no puguen accedir als estudis oficials de màster per raons derivades de la seua titulació hauran d'acreditar una formació pedagògica i didàctica equivalent a l'establida en l'article 100.2 de la Llei orgànica d'Educació, en les condicions que establisca el Ministeri d'Educació. El desenvolupament d'aquest mandat legal es dicta l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre.

Segons la disposició addicional primera de l’Ordre 4/2016, d’1 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, la formació pedagògica i didàctica conduent a l’obtenció del certificat oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l’exigida en l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, serà oferida per les universitats públiques valencianes indicades a continuació:

  •  Universitat de València
  •  Universitat Politècnica de València
  •  Universitat d’Alacant
  •  Universitat Miguel Hernández
  •  Universitat Jaume I