Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic d'FP Logo del portal

Destinataris

Podran realitzar la preinscripció aquelles persones que estiguen en possessió d'algunes de les titulacions que permeten la docència en les següents especialitats de Formació Professional: Cuina i Pastisseria, Estètica, Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble, Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines , Patronatge i Confecció, Perruqueria, Producció en Arts Gràfiques, Serveis de Restauració i Soldura. Al 2017 es van afegir les ensenyances esportives de règim especial.

Les titulacions d'accés són les especificades en l'Annex I “Titulacions de formació professional superior habilitants a l'efecte de docència” i en l'Annex II “Titulacions d'ensenyaments esportius de règim especial habilitades a l'efecte de docència” de la “Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten les instruccions que regulen la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredita estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor/a d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana”.