Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic d'FP Logo del portal

Nivell B1

Segons el que es regula en l'article 4.2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a l'efecte de docència i que no poden realitzar els estudis de màster, els i les participants hauran d'acreditar com a requisit previ el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació Núm. R (98)6 del Comité de Ministres d'Estats membres de 17 d'octubre de 2000.

S'admetran a l'efecte de justificació del B1 aquells títols que hagen sigut expedits per les entitats i organismes als quals fa referència l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.

No obstant això, s'organitzarà un curs des del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat en el Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV) per a les persones matriculades que no puguen acreditar aquest requisit en el moment de la matrícula. S'ofereix l'opció de realitzar un examen acreditatiu del nivell B1 a l'alumnat que haja accedit al curs. Però aquest no és un examen que porte a obtindre un diploma de B1, és a dir, la superació del curs realitzat en el CEEDCV no dona lloc a l'emissió de cap certificació que acredite el nivell.

Així, aquelles persones participants que no hagen acreditat el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1, i hagen superat el curs universitari de formació pedagògica i didàctica equivalent a l'exigida en l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, rebran el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent quan acrediten en el Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, haver obtingut l'esmentat requisit.

AVÍS:

L'alumnat que estiga cursant actualment el curs de formació pedagògica i didàctica per al professorat tècnic d'FP i que a data de matricular-se en el curs no posseïa el B1 però l'ha obtingut al llarg del curs, ha de seguir les instruccions de la Guia per a presentar el títol de B1 d'una llengua estrangera per al curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic de formació professional fora del període de preinscripció.

AVÍS:

En el cas de l'alumnat de convocatòries anteriors que va obtindre l'apte en tots els mòduls del curs de formació pedagògica i didàctica per al professorat tècnic d'FP, i que posteriorment va obtindre el B1, ha de realitzar una sol·licitud per registre d'entrada (a través de Z Educació), dirigida al Servei de Registre i Acreditació Docent, aportant la documentació. I també ha d'enviar-ho a tecnicfp@uv.es.