Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic d'FP Logo del portal

Preguntes freqüents

1.- Amb quina titulació puc accedir al curs?
2.- Si actualment tinc un títol universitari, puc accedir a aquesta formació?
3.- La formació és en línia o de caràcter presencial?
4.- Nombre de places per especialitats?
5.- Alumnat amb mòdul/s pendent/s d'aprovar
6.- Sobre la preinscripció per al curs 2022-2023
7.- Si no vaig fer la preinscripció en el termini establit, puc accedir al curs?
8.- Sobre la matrícula
9.- Exempcions al pagament de la matrícula
10.- Pagament ajornat del curs
11.- Existència de beques
12.- Nivell B1 de llengües europees
13.- Les pràctiques
14.- Puc realitzar les pràctiques en centres educatius situats fora de la Comunitat Valenciana?
15.- Convalidació de pràctiques
16.- Accés i funcionament del curs en línia
17.- Certificació del curs

 

 

1.- Amb quina titulació puc accedir al curs?

Les titulacions d'accés per a cada curs acadèmic, són les que es publiquen i estan especificades en l'Annex I i Annex II de la Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten les instruccions que regulen la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredita estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor/a d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Veure la resolució corresponent a l'any vigent en:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic

 

2.- Si actualment tinc un títol universitari, puc accedir a aquesta formació?

No, el curs és per a les persones que per no tindre títol universitari no poden accedir al Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària. Així, les persones que tinguen algun títol universitari no podran accedir a aquest curs.

 

3.- La formació és en línia o de caràcter presencial?

La formació és en línia, excepte el pràcticum, que és presencial i ha de realitzar-se en centres educatius de la Comunitat Valenciana.

 

4.- Nombre de places per especialitats?

En el curs 2022-2023 s'ofereixen com a màxim 120 places. El criteri general de selecció serà la nota mitjana de la titulació d'accés. Les places es distribueixen per especialitats de la manera següent:

● 40 places Perruqueria i Estètica

● 40 places Cuina i pastisseria i Restauració

● 15 places Manteniment de vehicles

● 10 places Ensenyament de règim especial d'esports

● 15 places en la resta de les titulacions especificades en l'Annex I i Annex II de la Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten les instruccions que regulen la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredita estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor/a d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Veure la resolució corresponent a l'any vigent en:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic

El 5% del total de places oferides queda reservat a persones amb un grau igual o superior al 33% de discapacitat reconegut. En aquest supòsit, les persones han d'indicar-lo en el període de preinscripció i annexar la documentació justificativa corresponent (normativa de referència és l'article 26 del Reial decret 412/2014, de 6 de juny).

En cas que hi haja places vacants, s'obrirà un segon període de preinscripció i s'indicaran les instruccions i procediment a seguir.

 

5.- Alumnat amb mòdul/s pendent/s d'aprovar 

Per al curs 2022-2023, l'alumnat de cursos anteriors que té algun mòdul pendent d'aprovar, i que vulga continuar el curs també haurà de fer la preinscripció segons les indicacions que es donaran a partir del 28 de juliol de 2022.

 

6.- Sobre la preinscripció per al curs 2021-22:

Per a persones interessades a realitzar el curs per primera vegada, hauran d'entregar en el moment de la preinscripció la següent documentació:
● Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada.
● DNI, NIE o Passaport.
● Títol de tècnic superior d'FP amb detall de la família professional o documentació que ho acredita.
● Certificat de nota mitjana del títol anterior.
● (Si escau) Títol de B1 de llengua estrangera (S'admetran a l'efecte de justificació del B1 aquells títols que hagen sigut expedits per les entitats i organismes als quals fa referència l'Ordre 93/2013 de la GVA)
● (Si escau) Certificació que acredite la situació corresponent per a sol·licitar l'exempció total o parcial de la taxa (membre de família nombrosa o monoparental de categoria general o de categoria especial, víctimes de bandes armades i elements terroristes, víctimes d'actes de violència sobre la dona, persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% per cent, persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació o persones en situació d'exclusió social).

Tota la documentació haurà d'escanejar-se i entregar-se en format pdf per a fer correctament la preinscripció.

El criteri general de selecció dels i de les participants, serà la nota mitjana de la titulació que aporten per a accedir a aquesta formació.

 

7.- Si no vaig fer la preinscripció en el termini establert, puc accedir al curs?

En el cas que queden places vacants s'obrirà un termini per a això.

 

8.- Sobre la matrícula

Actualment (juliol 2022) no disposem del preu final per al curs pròxim 2022-2023. Però podem informar que durant el curs 2021-2022el preu va ser de 897,60€ (60 crèdits a 14,96€) segons el Decret 106/2020, de 7 d'agost, del Consell, d'aprovació de taxes per prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2020-21 (DOGV 13.08-2020). Igualment, s'informa que, per al curs 2023-2024, tot l'alumnat haurà de pagar el cost corresponent de la matrícula, siga de primera, de segona matrícula, o posterior. És a dir, que en el cas de l'alumnat matriculat per primera vegada en el curs 2022-2023, si tinguera algun mòdul “no apte”, per a poder superar el curs i obtindre el certificat oficial hauria de tornar a matricular-se dels mòduls no aptes en el curs 2023-2024 i pagar l'import corresponent per segona matrícula d'aquests crèdits.

 

9.- Exempcions al pagament de la matrícula
En el seu cas, la documentació haurà de presentar-se en el moment de la preinscripció.
Estan exempts del pagament de la taxa:
a) Els contribuents que formen part de l'alumnat i tinguen la condició de membre d'una família nombrosa o d'una família monoparental:
•    De categoria especial: Exempció total del pagament de taxes
•    De categoria general: Bonificació del 50%
b) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que formen part de l'alumnat i siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment o descendents de primer grau, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma.
c) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de proba previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els seus descendents de primer grau, al seu càrrec, menors de 25 anys.
d) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
i) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.
j) Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

10.- Pagament ajornat del curs:

En aquests moments no existeix la possibilitat d'abonar de forma ajornada l'import de la formació.

 

11.- Existència de beques:

En aquests moments no existeix l'opció de sol·licitar beca.

 

12.- Nivell B1 de llengües europees:

Segons el que es regula en l'article 4.2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre (per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a l'efecte de docència no poden realitzar els estudis de màster), els i les participants hauran d'acreditar com a requisit previ el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació Núm. R (98)6 del Comitè de Ministres d'Estats membres de 17 d'octubre de 2000.

No obstant això s'organitzarà un curs, des del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat en el Centre Específic d’Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV), per a les persones matriculades que no puguen acreditar aquest requisit en el moment de la matrícula. S'ofereix l'opció de realitzar un examen acreditatiu del nivell B1 a l'alumnat que haja accedit al curs. Però aquest no és un examen que porte a obtindre un diploma de B1, és a dir, la superació del curs realitzat en el CEEDCV no dona lloc a l'emissió de cap certificació que acredite el nivell.

 

13.- Les pràctiques:

Aquest mòdul és l'únic del pla d'estudis que s'ha de realitzar de manera presencial en centres educatius de la Comunitat Valenciana, preferentment de caràcter públic i que estiguen autoritzats (no pot realitzar-se en centres d'altres Comunitats Autònomes).

Els terminis són amplis per a la realització de les 200 hores establides en el pla d'estudis. El calendari i horari han d'acordar-se amb el centre assignat.

Durant el pràcticum l'alumnat estarà tutoritzat per un docent del centre educatiu on realitze les pràctiques i per un tutor/a acadèmic de la Universitat corresponent. Aquest últim tutor/a també supervisarà el Treball de Fi d'Estudis.

Per a la selecció del centre de pràctiques, s'obrirà un període de sol·licitud de centre mitjançant un formulari que s'habilitarà a l'aula virtual on els i les participants podreu triar, per ordre de preferència, fins a tres centres autoritzats segons el procediment establit en l'Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació (el llistat per províncies de centres autoritzats pot consultar-se en aquest enllaç).

S'assignaran les places disponibles atesa la demanda sempre que siga possible. En cas que hi haguera diverses sol·licituds per a una mateixa plaça, es procedirà a assignar-la amb el criteri de l'expedient acadèmic en la titulació d'accés al curs.

Les pràctiques les autoritzarà la Comissió de Coordinació del curs i la Conselleria d'Educació.

En aquest curs no existeix la possibilitat d'autopràcticum. La coordinació i el contacte amb els centres de pràctiques la realitzen les coordinadores i coordinadors de les cinc universitats. Per la qual cosa, es prega que l'alumnat es dirigisca per a qualsevol incidència a les coordinacions de les universitats.

Es recomana consultar l'oferta de cada titulació, grau i família professional o centre d'ensenyaments especials d'esports. Consulta ací.

 

14.- Puc realitzar les pràctiques en centres educatius situats fora de la Comunitat Valenciana?

No. Les pràctiques seran presencials en centres educatius de la Comunitat Valenciana autoritzats segons les indicacions de la pregunta freqüent “Les pràctiques”.

 

15.- Convalidació de pràctiques:

Segons l’ordre 4/2016, d’1 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, el pràcticum podrà ser convalidat per a aquell alumnat matriculat al curs 2022-2023 que acredite degudament una experiència professional per un període mínim de 200 hores d’activitat lectiva en centres educatius públics i privats que impartisquen els ensenyaments corresponents. 


Atés que la finalitat de les pràctiques és la immersió en la dinàmica dels centres educatius perquè l'estudiant conega i adquirisca de primera mà la pràctica docent en un centre educatiu reglat, no es considerarà la docència impartida formació professional per l’ocupació, programes de garantia social o similar).


El procediment i termini per a sol·licitar la convalidació estarà disponible per a l'alumnat matriculat en el curs, dins de la pròpia plataforma virtual del curs.


La documentació a presentar per a la sol·licitud de convalidació serà:
- certificat de vida laboral
- certificat de matèries impartides i/o una altra documentació equivalent.


En cap cas es convalidarà el Treball Fi d'Estudis.


Vista la sol·licitud presentada per al reconeixement del Pràcticum, la Comissió de Coordinació informarà, en el seu cas, de manera favorable o desfavorable, i s'emetrà una Resolució de reconeixement pràcticum.

 

16.- Accés i funcionament del curs en línia:

Una vegada matriculat en el curs correctament, els i les participants rebran un correu electrònic per a donar-se d'alta a l'aula virtual.

En aquest enllaç hi ha un vídeo explicatiu sobre l'accés a la plataforma , contingut i funcionament general (en realitat correspon a la plataforma Moodle, però tant el format, com l'accés a la plataforma, contingut i funcionament general, és molt semblant al de la plataforma Aules que s'utilitza des del curs 2021-2022).
Així, en les dates que s'indica en el calendari, s'anirà obrint l'accés al material, tasques i fòrums corresponents de cada mòdul. El professorat responsable de cada mòdul anirà especificant els períodes de lliurament de les tasques i una vegada finalitzat cada mòdul, es concedeix una setmana més per al lliurament de tasques. 
Posteriorment, existeixen dos períodes de lliurament pendents (veure calendari).

 

17.- Certificació del curs:

El B1 i haver aprovat tots els mòduls del curs, són els requisits per a obtindre el certificat que emetrà Conselleria.

Les persones participants que resulten APTES en el curs i que hagen acreditat el requisit de la llengua estrangera B1, rebran de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport un certificat oficial (gratuït), amb validesa en tot el territori espanyol, en el qual conste la possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l'exigida en l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

En el cas d'haver superat el curs de formació pedagògica i didàctica amb APTE, però no s'arribe a acreditar el nivell B1, aquestes persones poden sol·licitar al Centre de Formació i Qualitat "Sanchis Guarner" un certificat on conste que s'ha realitzat el curs, amb les dates, càrrega horària, qualificació i desglossament dels blocs que formen el títol. Per a obtindre aquest certificat, s'ha de pagar una taxa. Arribat el moment, la persona interessada ha d'enviar  un correu electrònic a tecnicfp@uv.es  i se li indicarà els passos i import d'aquest certificat.