University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

Preinscripció

D'acord amb la “Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten les instruccions que regulen la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredita estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor/a d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana”, el període de preinscripció al curs 2021-2022, serà entre l'1 i el 15 de setembre de 2021 (tots dos inclosos).

Documentació a presentar curs 2021-22

-              Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada.

-              DNI, NIE o Passaport.

-              Títol de tècnic superior d'FP amb detall de la família professional o documentació que ho acredita.

-              Certificat de nota mitjana del títol anterior.

-              (Si escau) Títol de B1 de llengua estrangera (S'admetran a l'efecte de justificació del B1 aquells títols que hagen sigut expedits per les entitats i organismes als quals fa referència l'Ordre 93/2013 de la GVA)

-              (Si escau) Certificació que acredite la situació corresponent per a sol·licitar l'exempció total o parcial de la taxa (membre de família nombrosa o monoparental de categoria general o de categoria especial, víctimes de bandes armades i elements terroristes, víctimes d'actes de violència sobre la dona, persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% per cent, persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació o persones en situació d'exclusió social).

Tota la documentació haurà d'escanejar-se o tindre-la de manera digital per a fer correctament la preinscripció.