University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

Preinscripció

El termini per a la preinscripció de cada curs serà segons el que s'estableix en la Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten les instruccions que regulen la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredita estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor/a d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes, que oferiran les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Veure la resolució corresponent a l'any vigent en:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/certificat-oficial-de-formacion-pedagogica-i-didactica-per-a-professorat-tecnic

 

Documentació a presentar curs 2022-23

-              Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada.

-              DNI, NIE o Passaport.

-              Títol de tècnic superior d'FP (segons el que s'estableix en l'Annex I i II de la Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional), amb detall de la família professional o documentació que ho acredita.

-              Certificat de nota mitjana del títol anterior.

-              (Si escau) Títol de B1 de llengua estrangera (S'admetran a l'efecte de justificació del B1 aquells títols que hagen sigut expedits per les entitats i organismes als quals fa referència l'Ordre 93/2013 de la GVA)

-              (Si escau) Certificació que acredite la situació corresponent per a sol·licitar l'exempció total o parcial de la taxa (membre de família nombrosa o monoparental de categoria general o de categoria especial, víctimes de bandes armades i elements terroristes, víctimes d'actes de violència sobre la dona, persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% per cent, persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació o persones en situació d'exclusió social).

Tota la documentació haurà d'escanejar-se i entregar-se en format "pdf" per a fer correctament la preinscripció.