Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Dilluns 3 d'abril de 2023

 • 28 de març de 2023
MN Dilluns 3 d'abril de 2023

CONVOCATÒRIA DE MESA NEGOCIADORA

Dilluns 3 d'abril de 2023

 

ORDRE DEL DIA (Els documents adjunts són propostes de la MN):

1.  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.  Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del reglament de teletreball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València

3. Torn obert de paraules.

 

RESUM DE SATTUi

Punt 1. Aprovació de l’acta anterior.

L’acta s’aprova per unanimitat.

Punt 2. Aprovació de la proposta de modificació del reglament de teletreball.

Propostes presentades per SATTUi (petició d’afegir el text en majúscula):

 • En relació a la disposició transitòria segona, proposar el següent canvi en la redacció: La Gerència de la Universitat de València determinarà amb caràcter provisional quins llocs de treball de personal operador informàtic o caps doperació no són susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball, fins a la incorporació definitiva daquesta característica en la RLT. PRÈVIAMENT, LA GERÈNCIA OIRÀ LES PERSONES A LES QUE AFECTA LA DECISIÓ”.
 • En relació a la disposició transitòria tercera, redactar el primer paràgraf de la següent manera: Durant els anys 2023 i 2024, la Gerència de la Universitat de València podrà dictar instruccions específiques per a, si sescau, ampliar la modalitat de teletreball o reubicar llocs de treball, si és imprescindible I DESPRÉS DOIR EL PERSONAL INTERESSAT, amb la finalitat DACONSEGUIR UN EQUILIBRI ENTRE LES PETICIONS DASSUMPTES PROPIS I LA PRESENCIALITAT, doptimitzar el tancament despais i edificis i aconseguir resultats objectius deficiència econòmica i energètica”.
 • Daltra banda, si bé no és condició sine qua non per al suport a la proposta de modificació del reglament, recordem que la representació sindical està donant un temps a la universitat per tal que el teletreball puga regularitzar-se correctament, fet pel qual acceptem que -temporalment- no saplique en la seua totalitat larticle 47 bis de lEBEP.

Resposta de la universitat a les propostes de modificació:

 • En relació a la disposició transitòria segona, no s’accepta la proposta de modificació. El VG de Personal comenta que el personal fou escoltat amb l’enquesta inicial que es feu a tota la universitat.
 • En relació a la disposició transitòria tercera, es modificarà que la reubicació és de personal (no de llocs de treball) durant el mes d’agost i s’afegirà una menció al fet que haja un equilibri entre les peticions d’assumptes propis i la presencialitat, limitant en períodes concrets el teletreball.
 • En relació a la no petició temporal de l’aplicació en la seua totalitat de larticle 47 bis de lEBEP, el VG de Personal comenta que el reglament de teletreball desenvolupa aqueix article en base al que el propi EBEP determina.

La proposta de modificació del reglament s’aprova per unanimitat (des de SATTUi valorem positivament l’ampliació del personal que pot acollir-se al teletreball, si ho desitja, així com que queda la porta oberta a realitzar plans específics en casos concrets).

Punt 3. Torn obert de paraules.

 • Lectura d’un manifest de CGT, CSIF, SATTUi, STEPV i UGT (proposta sorgida des de la Junta de PDI) sobre l’aprovació del Reglament del Professorat Emèrit en el Consell de Govern sense el suport de la Mesa Negociadora (llegir el manifest).
 • Tornem a reivindicar la negociació i implementació del manual dacolliment i tutorització, del qual ja s’ha enviat una proposta de manual.
 • Demanem de nou la revisió i adequació a lactualitat del catàleg de funcions del PAS (es comenta que és imprescindible negociar les escales del PAS abans de la revisió del catàleg de funcions).
 • Tornem a demanar una data per a la revisió de la normativa de les borses de treball.
 • Sol·licitem novament que les proves selectives s'ajusten a la categoria de les places convocades.
 • Repetim la petició de la creació del Campus Ciutat Vella per als serveis dispersos pel centre de la Ciutat de València.
 • Selecció del personal que vol participar en els tribunals de la PAU. El VG de Personal comenta que l’antiguitat, quan es participa en aquests tribunals, és un dels criteris que pesen més a l’hora de determinar quines persones hi assisteixen.
 • Petició de jornada laboral de 35 hores setmanals. El VG de Personal comenta que la jornada ordinària de la UVEG (la jornada sense exclusiva) ja és de 35 hores setmanals.