UVemprénUniversitat de València Logo del portal

III Edició del Programa Internacional UVemprén Aprèn d'innovació docent en emprenedoria universitària

La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius convoca la III edició del Programa Internacional UVemprén Aprèn dirigit al PDI de la Universitat de València, per a finançar ajudes de fins a 10.000 € per a realitzar una estada internacional que permeta la seua especialització en emprenedoria i desenvolupar un projecte pluriennal d'innovació educativa per a:
- capacitar l'estudiantat de qualsevol àrea de coneixement de la Universitat de València perquè valore l'emprenedoria com una opció professional i
- contribuir a validar les idees i projectes emprenedors basats en el coneixement que contribuïsquen al seu desenvolupament professional i al desenvolupament de la societat.

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

 •  Termini de presentació: des del dia següent a la publicació en el Tauler i fins al 21/02/2022

PROCEDIMENT

Has de seguir els següents 3 passos:

 1.  Emplenar la sol·licitud d'inscripció i la memòria tècnica explicativa, imprimir-la i signarla
 2. Tramitar la sol·licitud en la SEU ELECTRÒNICA de la UV amb una instància general dirigida a la UNITAT D' EMPRENEDORIA a través del tràmit “Programa Internacional UVemprén Aprèn” i adjuntar la següent documentació:
  • PDF de sol·licitud i memòria explicativa signat.
  • Document 2 que correspon amb els apartats: descripció de les fonts de finançament, cronograma d'activitats, equip participant i proposta de pressupost inicial.
  • Certificat acreditatiu del nivell de coneiximents d'anglès nivell B2 emès per alguna de les entitats que figuren en la Taula d'Equivalències d'Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València aprovada per acord 156/2008 del Consell de Govern.
 3. Sol·licitar la beca a SANTANDER UNIVERSIDADES a través de la plataforma BECAS SANTANDER (feu clic en la imatge)

Si la persona sol·licitant tria realitzar una estada en la Modalitat B haurà d'ajuntar també:

 • Carta d'invitació de la persona responsable del programa formatiu.
 • Memoria o informe amb l'itinerari formatiu a realitzar.

TRAMITACIÓ

RESOLUCIÓ (Publicació en el Tauler 30.03.2022)

PREMIS I AJUDES

 • Fins un màxim de 10.000 € per a cada persona beneficiària per a desenvolupar projectes d'innovació educativa en emprenedoria universitària que acosten el coneixement adquirit al nostre estudiantat i per a la participació en una estada d'un programa internacional específic en emprenedoria.

REQUISITS

 • PDI doctor de la Universitat de València amb vinculació permanent i amb dedicació a temps complet.
 • Acreditació de nivell d'anglès. Mínim B2 segons el MCER.
 • No haver gaudit de l'ajuda en edicions anteriors.

TERMINI DE SOL·LICITUDS

Fins el 21 de febrer de 2022.