Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

Es pot sol·licitar el reconeixement dels crèdits que hagen estat obtinguts en uns ensenyaments oficials distints dels quals s’estan cursant, en aquesta o en una altra universitat. Així mateix, poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials i l'experiència laboral i professional acreditada sempre que estiga relacionada amb les competències inherents al títol, d’acord amb el Reglament de la Universitat de València.

Per a l'estudi de les sol·licituds i la incorporació a l'expedient dels crèdits reconeguts, s'aplicaran les taxes establertes per la comunitat autònoma.

Reconeixement de crèdits cursats en titulacions de Grau o Master

La sol·licitud es presenta a través de la Seu Electrònica (des del 20 de juliol fins el 15 de setembre​ de 2023)

Cal adjuntar:

  •    Certificat acadèmic oficial
  •     Fotocòpia del pla d'estudis segellat pel centre
  •     Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades, segellades pel departament o el centre.
  •     Formulari de reconeixements

Si els estudis des dels que es sol·licita el reconeixement són de la pròpia Facultat de Ciències Biològiques només serà necessari presentar la sol·licitud per la Seu Electrònica.

La Facultat ha establert unes taules de reconeixement entre els Graus que s'imparteixen al centre.

El reconeixement de crèdits en Master es regula en les Directrius per al reconeixement de crèdits en estudis conduents a l'obtenció de títols de master i doctor.

Per a convalidar estudis estrangers,  es necessari presentar traducció jurada de tota la documentació, legalitzada per via diplomàtica (d'acord amb el Conveni de la Haya, si procedeix) i el justificant d'haver abonat la taxa establerta per la comunitat autònoma per a l'estudi de les sol·licituds.

Taxes

Si la sol·licitud es ressol favorablement, es generarà el rebut corresponent per a que l'interessat puga satisfer la taxa establerta per la Generalitat Valenciana (25% del preu dels crèdits a reconèixer).

No s'abonaran les taxes de reconeixement de crèdits quan es tracte d'estudiants de Grau que obtinguen el reconeixement de crèdits que tinguen caràcter bàsic en la titulació d'origen realitzades en la mateixa Universitat i adscrits a la mateixa rama de coneixement (Rama de Ciències). Aquesta exenció s'aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit (art. 148.9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat).

Reconeixement de crèdits en les titulacions de Grau des de titulacions de Tècnic Superior de Formació Professional

En compliment del RD 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació superior, s'han establert les corresponents taules de reconeixement.

La sol·licitud es presenta a través de la Seu Electrònica (des del 20 de juliol fins el 15 de setembre​ de 2023)

Cal adjuntar:

  • Certificat acadèmic oficial
  • Títol Oficial de Formació Professional Superior

Taxes

Si la sol·licitud es ressol favorablement, es generarà el rebut corresponent per a que l'interessat puga satisfer la taxa establerta per la Generalitat Valenciana (25% del preu dels crèdits a reconèixer).

Reconeixement de crèdits a partir de l'experiència professional o laboral

Aquesta modalitat de reconeixement es troba regulada en els artícles 6 i 11 del Reglament per al reconeixement i la transferència de crèdits de la UV.

L'experiència laboral i professional acreditada pot ser reconeguda sempre que:

1.- conferisca al menys el 75% de les competències de les matèries per les que es vol obtenir reconeixement de crèdits.

2.- l'activitat s'haja realitzat al menys durant 6 mesos.

Aquest reconeixement ha de realitzar-se, amb caràcter general, respecte a l'assignatura "Pràctiques Externes".

El nombre de crèdits reconeguts no podrà ser superior al 15% del total de crèdits de la titulació.

La sol·licitud es presenta a través de la Seu Electrònica (des del 20 de juliol fins el 15 de setembre​ de 2023)

Documentació que cal adjuntar:

  • Documentació que acredite la realització de l'activitat.

Si l'activitat es realitza per a una empresa u organisme, caldrà adjuntar:

- Certificació de l'empresa u organisme en que es concrete que la persona interessada ha exercit o realitzat l'activitat laboral o professional per la que sol·licita el reconeixement i el període de temps de la mateixa, que necessàriament ha de coincidir amb el que es reflecteixe en l'informe laboral

- Informe laboral que ha d'acreditar l'antiguitat laboral en el grup de cotització que la persona sol·licitant considere que guarda relació amb les competències previstes en els estudis corresponents.

Si l'activitat ha estat realitzada per conte propi, cal adjuntar certificat censal, certificat col·legial o qualsevol altra documentació que acredite que s'ha exercit l'esmentada activitat per conte propi.

Taxes

Si la sol·licitud es ressol favorablement, es generarà el rebut corresponent per a que l'interessat puga satisfer la taxa establerta per la Generalitat Valenciana (100% del preu dels crèdits a reconèixer).

Reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries

Els estudiants poden incorporar al seu expedient, en forma de reconeixement acadèmic, fins a 6 crèdits ECTS per participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que hagen estat realitzades a la Universitat de València durant el període d'estudis universitaris, d’acord amb el reglament de la Universitat de València.
Es pot consultar el llistat d'activitats de participació proposades per la Universitat susceptibles de reconeixement en la web del Servei d'Estudiants

El reconeixement se sol·licitarà de manera conjunta i una vegada que l'estudiant s'haja matriculat de tots els crèdits necessaris per a acabar la titulació a excepció dels crèdits optatius dels quals vaja a sol·licitar el reconeixement. Això és important perquè una vegada matriculat, l'estudiant no podrà sol·licitar la baixa d'assignatures optatives per aquest motiu.


La sol·licitud es realitza a través del registre electrònic adjuntant còpia escanejada dels certificats que acrediten la realització de les activitats universitàries de les quals se sol·licita el reconeixement.


Una vegada comprovada la documentació, si la resolució del reconeixement és favorable, l'estudiant rebrà en el seu compte de correu de la UV, el rebut corresponent a la taxa establerta per la Generalitat Valenciana (25% del preu dels crèdits a reconèixer). Abonat el rebut, els corresponents crèdits s'incorporaran al seu expedient.