càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Resulta conegut que durant les últimes dècades l'escassetat d'un recurs bàsic com és l'aigua s'està accentuant en moltes àrees territorials com és el cas de la Comunitat Valenciana. Això representa greus efectes sobre el nostre medi ambient i la nostra economia. Per aquest motiu, a part d'adoptar mesures d'eficiència hídrica, convé abordar la reutilització de les aigües residuals tractades com un mitjà segur i viable d'augmentar el subministrament d'aigua reduint la pressió sobre uns recursos hídrics ja sobreexplotats.

S'exigeix reconsiderar el nostre enfocament tradicional sobre el consum d'aigua amb la finalitat d'adoptar noves estratègies que possibiliten que aquest recurs vital siga reutilitzat al màxim. Aquest canvi de paradigma suposa avançar cap a un enfocament d'economia circular en què les aigües residuals ja no són vistes com a deixalles, sinó com un recurs valuós en un context d'escassetat d'aigua. Una combinació de regulacions, incentius i la intervenció de tots els actors implicats serà clau per a transformar els criteris de gestió dels recursos hídrics.

Al seu torn, la reutilització de l'aigua en l'agricultura també contribueix al reciclatge de nutrients promovent un menor ús de fertilitzants químics. Per tot això, la promoció del sector de la reutilització de les aigües residuals tractades, hauria de comptar amb un especial protagonisme en el marc de l'economia circular.