Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Convocatòria de Mesa Negociadora, divendres 21 de juny de 2023 a les 9:00 hores.

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Esborrany Acta

2.- Aprovació, si escau, de l’adaptació de la dedicació docent del professorat Ajudant Doctor, amb contracte previ a l’entrada en vigor de la Llei Orgànica del Sistema Universitari. Proposta

3.- Aprovació, si escau, del procediment de càlcul de la retribució del professorat permanent laboral en règim de dedicació a temps parcial. Proposta

4.- Torn obert de paraules.