University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

Nous permisos i reduccions per al personal UV

  • July 2nd, 2019

Aplicació supletòria del decret 42/2019. Nous permisos i reduccions per al PAS i per al personal de suport a la investigació de la UV.

El passat 20 de juny el Consell de Govern de la UV aprovà l’ACORD PER A L’APLICACIÓ DEL DECRET 42/2019, DE 22 DE MARÇ, DEL CONSELL, EN MATÈRIA DE PERMISOS, LLICÈNCIES I REDUCCIONS DE JORNADA”.

Aquest Decret es d’aplicació supletòria en els temes referits a permisos, llicències i reduccions de jornada. No resulten d’aplicació els articles referits a la jornada de treball (els articles 4, 5 i 6 ni els articles 9 al 19 del capítol II) i a les vacances (capítol V), perquè la UV els regula en el Reglament de jornada i horari de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 21/XII/2012. Modificat CG 2-IV-2019) i en el Calendari General i les diverses Addendes anuals respectivament.

Destaquem que la UV manté:

  • L’Acord del Consell de Govern 1999/120 que prevé que el personal de la Universitat de València puga gaudir d’una llicència retribuïda, fins a un mes, per als casos d’adopció de menors a l’estranger, sempre que es presente la documentació acreditativa i suficient d’aquesta circumstància.
  • El permís per malaltia greu del cònjuge o parella de fet o de un familiar de primer grau el personal de la Universitat de València tindrà dret a un permís de 4 dies hàbils quan el succés es produïsca en la mateixa localitat i de 6 dies hàbils quan siga en distinta localitat a més de 50 kilòmetres.
  • El permís per accident o malaltia greu d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 3 dies hàbils quan es produïsca en la mateixa localitat i de 5 dies hàbils quan siga en diferent localitat a més de 50 kilòmetres.

 

Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, en matèria de permisos, llicències i reduccions de jornada”

Acord per a l’aplicació del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, en matèria de permisos, llicències i reduccions de jornada.

 

Guia CGT de permisos i llicències en la UV.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy