University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Law, Political Science and Criminology Logo del portal

Preinscripció

 • On es realitza la preinscripció?

En la seu electrònica de la Universitat de València. La gestió de preinscripció correspon a l'Escola de Doctorat, i es pot trobar informació detallada en la seua web

 • Com contacte per a suport a l'estudiantat sobre informació general sobre la preinscripció?

Amb l'Escola de Doctorat

Mitjançant ticket (Preinscripció, informació general)

 • Quantes places s'oferixen en el programa de dret?

Cada curs acadèmic s'oferixen 50 places, 20 a temps complet i 30 a temps parcial.

La reserva de places per a persones amb discapacitat igual o superior al 33% és d'1 a temps complet, 2 a temps parcial.

Idioma

 • Existix requisit d'idioma per a l'admissió?

Es requerix domini parlat i escrit d'almenys una de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana (valencià i castellà) a un nivell equivalent al B2 en l'escala del marc comú europeu de referència per a les llengües.

 • Es pot cursar els estudis en anglés?

A més del requisit d'idioma per a l'admissió, cal tindre en compte:

- Algunes de les activitats formatives poden ser requerides es desenvolupen en les llengües oficials de la nostra Universitat, espanyol i valencià.

- És possible presentar la tesi en una llengua diferent prèvia autorització de l'Escola de Doctorat. En este cas, s'ha incloure un resum ampli (4000 a 8000 paraules) redactat en una de les dos llengües oficials en la Universitat de Val̀*ncia, espanyol o valencià (art. 7 del Reglament de doctorat).

Complements formatius

Es requerixen complements formatius?

Els estudiants que accedisquen al programa de doctorat a través d'un perfil idoni no han de realitzar complements formatius. (Màster amb orientació o perfil investigador i que proporcione capacitats i coneixements en alguna de les línies d'investigació del programa. Almenys 10 crèdits corresponents a cursos de metodologia i introducció a la investigació en ciències socials i jurídiques.

Els estudiants amb DEA tampoc necessiten complements formatius.

Els estudiants que accedisquen al programa de doctorat a través d'un perfil admissible hauran de cursar complements formatius, en concret el mòdul de formació complementària del programa de doctorat, mòdul 52399 Metodologia d'investigació en Dret, Ciència Política i Criminologia.

Presencialitat

 • Es requerix presencialitat?

Es requerix als alumnes de primer curs que hagen de cursar els complements formatius del mòdul  52399 Metodologia d'investigació en Dret, Ciència Política i Criminologia, durant aproximadament un mes. Les dates són variables i es publiquen en la web. De manera orientativa en el següent enllaç pot trobar-se la informació de cursos anteriors.

La resta del programa es pot seguir a distància, sense perjuí de les reunions que es requerisquen amb la seua direcció de tesi. 

La defensa de la tesi és presencial.

Direcció de tesi

 • Quines són les línies d'investigació?

Actualment el programa oferix 12 línies d'investigació:
01.- Dret Civil
02.- Dret Mercantil
03.- Dret Financer i Tributari
04.- Ciència Política i de l'Administració
05.- Dret Constitucional
06.- Criminologia
07.- Dret Penal
08.- Dret Internacional
09.- Dret Processal
10.- Dret del Treball i de la Seguretat Social
11.- Ciències Jurídiques Bàsiques (Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat, Filosofia del Dret…)
12.- Dret Administratiu.
Formulari d'elecció de línia d'investigació (PDF) 

 • Es requerix tindre director/a de tesi per a la preinscripció?

No, només es requerix la proposta de línia. En cas de no indicar direcció de tesi i ser admés, se li assignaria pel programa de doctorat.

La selecció de tema i designació de director té diverses possibilitats. Moltes vegades, els estudiants venen amb una proposta, no sols de la línia d'investigació sinó també de la persona que pot guiar-los en els seus estudis de doctorat -normalment, han conegut a un professor en els seus estudis preliminars amb el qual han establit una certa relació-. Si això és així, la Comissió Acadèmica respecta les propostes de l'estudiant. En un altre cas, l'estudiant expressa les seues preferències quant a la línia d'investigació i la proposta de tema que haja pensat i la Comissió Acadèmica, d'acord amb el departament, procedix a assignació.

Taxes

 • Es paga per la preinscripció?

En general no.

Si que té cost d'estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de doctorat (només per a titulats/as estrangers/as sense títol homologat i alié a l'Espai Europeu d'Educació Superior).

 • Quines són les taxes de matrícula?

Els imports a satisfer per la prestació de servicis acadèmics en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana es fixen anualment per decret del Consell de la Generalitat Valenciana.

Pot trobar la informació actualitzada en el següent enllaç 

Addicionalment, en el primer curs, en el cas que haja de cursar el mòdul de metodologia de 10 crèdits, ha d'incrementar-se en 35,34€ €/crèdit (Curs 23/24).

Documentació preinscripció

 • Quina és la documentació a presentar per a l'admissió?

S'exigix una documentació general (DNI, títols, certificats...), la informació detallada es troba en la web de l'Escola de doctorat i cada programa pot sol·licitar addicionalment una altra documentació.

 • Quina és la documentació específica del programa de doctorat?

1.- Escrit d'elecció de línia/a d'investigació (Obligatori), enllaç

2.- Curriculum vitae (Obligatori).

3.- Justificació de la preferència per la dedicació a temps parcial, (relació laboral, obligacions familiars, residència en un altre país…)

Cal d'aportar-se l'oportuna justificació documental.

4.- Justificació dels criteris de valoració expressats en el barem d'admissió. (Obligatori).

Barem

Quin és el barem d'admissió?

En el cas que les sol·licituds presentades superen el nombre de places oferides, es prioritzaran estes sol·licituds segons el barem establit. Enllaç

No es baremaran els mèrits no acreditats.

Títols estrangers

Específicament, els aspectes burocràtics relacionats amb els titulats estrangers es troben en aquest enllaç

Existixen criteris especials per als estudiants de la UE, així com pel que fa als idiomes que no han de ser objecte de traducció oficial.

Conversió de les qualificacions

Pel que respecta a les qualificacions, la translació del sistema d'avaluació dels diferents països pel nostre, que és en base 10, es realitza mitjançant un procediment davant el Ministeri competent. Tota la informació així com l'accés al procediment en línia en aquest enllaç

Matrícula

Instrucció de matrícula

Reconeixement d'activitats

Les jornades doctorals 

Canvi de dedicació, cotuteles i menció internacional

 • Canvi de dedicació

La normativa aplicable possibilita un canvi posterior de la dedicació, de temps parcial a temps complet o viceversa, en funció de les circumstàncies. Però tinga en compte que es tracta canvis que requerixen justificació causal sobrevinguda.

 • Cotutela 

D'acord amb l'art. 15.2 del RD 99/2011, les universitats incentivaran els doctorats en cotutela internacional.

Per a accedir a este règim, cal, abans de res, estar admés en els programes de doctorat de la Universitat de València i en el de l'altra Universitat amb la qual es firmarà el conveni. Una vegada admés en el nostre programa, l'interessat formularà a l'Escola de Doctorat la corresponent sol·licitud. L'Escola s'encarregarà de formalitzar el contracte. En aquest enllaç es troba informació addicional, incloent-hi la documentació necessària per a posar en marxa el procediment i l'acord de la nostra Escola de Doctorat que regula la qüestió.

 • Menció internacional

D'acord amb l'art. 15.1 del RD 99/2011 el títol de Doctora o Doctor podrà incloure en el seu anvers la menció "Doctorat internacional". 

Els específics acords de la nostra Escola de Doctorat sobre el particular es troben açí.

Depòsit de tesi 

 • Com es fa el depòsit?

Per la seu electrònica. Ací es troba l'explicació de documentació i fases.

 • Quina és l'estructura de la tesi?

Article 1.4 del Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de tesi doctoral de la Universitat de València):

La tesi doctoral ha d'incloure:

- introducció

- metodologia

- resultats

- conclusions finals

- referències bibliogràfiques, adaptades en tot cas al camp científic de la tesi doctoral. 

Així mateix, ha de complir altres requisits formals que puga establir la Universitat de València. 

 • Quin és el format de la portada?

 En la portada de la tesi ha de figurar, almenys, la següent informació:

-Escut de la Universitat de València.

-Denominació dels estudis de doctorat cursats.

-Títol de la tesi.

-Nom i cognoms del doctorand o doctoranda.

-Nom i cognoms dels directors o les directores de tesis.

-Mes i any de la sol·licitud del depòsit. 

 • Hi ha format de maquetació?

El programa no té establits estils de text, es pot utilitzar la tipografia que es desitge.

Més informació 

On puc obtindre més informació?

Guía preinscripció escola de doctorat

Oferta de programes

FAQ Escola de doctorat

On trobe informació detallada sobre el programa?

En la guía académica del programa

Quin és el contacte administratiu del programa?

doctorado.derecho@uv.es

----

València, maig 2024