University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Law, Political Science and Criminology Logo del portal

Requisits específics d'admissió Programa de Doctorat Dret, Ciència Política i Criminologia

 

Nombre de places: la Facultat de Dret ofereix un total de 50 places de nou ingrés cada any.

D'elles, 20 el són a temps complet, i 30 a temps parcial, com després s'explicarà.

 

Requisits generals d'accés:

Com a requisit general d'accés, els sol·licitants hauran d'estar en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest Reial decret:

-Estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari.

-Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'EEES, que habilite per a l'accés a Màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster*.

-Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la durada de la qual siga d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori complements de formació, llevat que el pla d'estudis del títol de grau incloga crèdits de formació en investigació.

-Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.

-Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

-Els llicenciats que estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (RD 778/1998) o hagen aconseguit la suficiència investigadora (RD 185/1985).

 

Requisits específics d'admissió al programa:

- Estar en possessió d'un títol de màster universitari en l'àmbit del Dret, les Ciències Polítiques i de l'Administració, o la Criminologia. En cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats o d'haver aconseguit la Suficiència Investigadora, hauran d'haver-los obtingut en programes de Doctorat afins a aquest pel seu contingut.

- També podran ser admesos els qui hagen cursat estudis de grau o llicenciatura en l'àmbit del Dret, les Ciències Polítiques i de l'Administració, o la Criminologia, i estiguen en possessió d'un títol de màster o complisquen els requisits d'accés establits per la llei; els que estiguen en possessió d'un títol de màster en ciències socials sempre que present afinitat amb alguna de les línies d'investigació del doctorat (el mateix resultarà d'aplicació a els qui estiguen en possessió del DEA o de la Suficiència Investigadora provinents d'aqueixos mateixos àmbits formatius); i els professionals o investigadors procedents del món jurídic, de l'Administració Pública, de l'àmbit de la Criminologia o de la Politología, amb independència de la seua especialització universitària prèvia, quan existisca una relació d'afinitat curricular amb els objectius i les línies d'investigació del doctorat, i sempre que complisquen amb els requisits de titulació universitària superior exigida per la llei.

- El sol·licitant haurà de presentar un escrit, que se li facilitarà per la Secretaria del centre en un format establit, en què haurà d'assenyalar la línia o línies d'investigació establides en el programa en les quals estiga interessat a desenvolupar la seua activitat doctoral.

- Domini parlat i escrit d'almenys una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (català i castellà) a un nivell equivalent al B2 en l'escala del marc comú europeu de referència per a les llengües.

 

Perfils idonis **

1. Estudiants en possessió d'un títol de màster de contingut jurídic, politológico o criminològic, que haja sigut cursat en la seua orientació o perfil investigador i que proporcione capacitats i coneixements en alguna de les línies d'investigació del programa.

2. Estudiants que hagen superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, siguen de nivell d'un màster amb el contingut abans assenyalat (jurídic, politológico o criminològic) i que, com a mínim, 10 d'ells corresponguen a cursos de metodologia i introducció a la investigació en ciències socials i jurídiques.

 

Altres perfils admissibles ***:

1. Estudiants que hagen cursat llicenciatura o grau en dret, ciències polítiques o criminologia i un màster jurídic, politológico o criminològic en orientació no investigadora o en un àrea diferent; en aquest cas hauran de realitzar els complements formatius establits per aquest programa de doctorat. Aquests complements formatius, que es corresponen amb els mòduls metodològics i d'iniciació a la investigació dels diferents màsters que s'imparteixen en la Facultat de Dret, pots consultar-los en el següent enllaç:

https://www.uv.es/uvweb/derecho/ca/masters-oficials-doctorat/masters-oficials/oferta-masters-oficials-1285848606609.html

2. Professionals o investigadors/as procedents de l'Administració Pública i vinculats al món jurídic, a l'àmbit de la Criminologia o de la Politología, amb independència de la seua especialització universitària prèvia sempre que concórreguen els següents requisits:

-que siguen funcionaris públics de carrera pertanyents al grup A de classificació professional o que, dins d'una categoria professional equiparable, pertanguen al personal funcionari de les Entitats Locals o al personal amb legislació específica pròpia (arts. 3, 4 i 5 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic).

-que, amb independència de la titulació amb la qual hagen accedit a la seua plaça de funcionari de carrera, a aquesta plaça es puga accedir amb alguna de les tres titulacions que reuneix el programa de doctorat (Dret, Ciència Política i Criminologia).

-que complisquen amb els requisits de titulació universitària superior exigida per la llei i que existisca, segons el parer de la Comissió de Coordinació del Doctorat, una relació d'afinitat curricular amb els objectius i les línies d'investigació del doctorat. Aquesta afinitat s'apreciarà per la Comissió.

Documentació específica requerida pel programa de doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia:

Juntament amb els documents que acrediten el compliment dels requisits generals d'accés i admissió, hauran de presentar-se els següents documents específics establits pel programa de doctorat:

Escrit d'elecció de línia/s d'investigació:

El/la sol·licitant haurà de presentar un escrit, que se li facilitarà per la Secretaria del centre en un format establit o bé pot descarregar-se en aquesta mateixa pàgina en el qual haurà d'assenyalar:

-la línia o línies d'investigació establides en el programa en les quals estiga interessat a desenvolupar la seua activitat doctoral (obligatori)

-el/la professor/al fet que desitge com a tutor/a (opcional)

-el/la/els/as professor/a/és/as que desitja que dirigisca(n) el seu treball de doctorat (opcional)

Si el/la director/a de tesi no té vinculació amb la Universitat de València haurà de proposar-se un/a tutor/al fet que sí la tinga.

Currículum vitae, amb justificació dels criteris de valoració expressats en el barem d'admissió (consultar apartat criteris de valoració).

Justificació de la preferència per la dedicació a temps parcial (relació laboral, obligacions familiars, residència en un altre país...)

Els documents es presenten, en format electrònic (PDF, Word, JPG, etc.), al costat de la sol·licitud on-line de preinscripció.

Mentre estiga obert el termini de presentació de sol·licituds és possible annexar documents a una sol·licitud ja presentada, mitjançant l'acció ANNEXAR.

 

* A l'efecte de reconèixer l'accés als estudis oficials de doctorat oferits per la Universitat de València, les assignatures de l'últim curs de les llicenciatures es consideren de nivell de màster i permeten, amb caràcter general, l'adquisició de les competències investigadores bàsiques requerides per a l'accés a estudis de doctorat que en l'actualitat s'obtenen en els estudis de màster (ACGUV 99/2014).

**Els estudiants admesos que complisquen els criteris propis del perfil idoni o recomanat d'accés no hauran de cursar complements formatius.

*** Els estudiants que accedisquen a través d'un perfil admissible hauran de cursar complements formatius. Excepcionalment, en el cas dels màsters jurídics, politológicos o criminològics d'orientació acadèmica, la Comissió de Coordinació del programa podrà dispensar dels complements a els qui acrediten formació equivalent.