University of Valencia logo Logo del portal

  • Professor

CONVOCATÒRIA AJUDES PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT EN MÀRQUETING

  • September 5th, 2019

Convocatòria per a la Difusió del Coneixement Científic en Màrqueting 2019 per a estudiants en el marc del Programa de Doctorat en Màrqueting de la Universitat de València

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, del degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, per la qual es convoquen i s’estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la difusió del coneixement científic en màrqueting per a estudiants, en el marc del programa de doctorat en màrqueting del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats.

El degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució de 5 de juliol de 2018, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 9 de juliol de 2018), per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat, resol

Les sol·licituds han de ser presentades preferentment en el registre auxiliar de la Facultat d’Economia, sense perjudici que es puguen presentar en el registre general de la Universitat de València  (Edifici Rectorat, av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-València), o en qualsevol dels seus registres auxiliars. A aquests efectes, també es poden presentar en qualsevol dels registres que s’estableixen en l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds, segons el model que es pot descarregar en aquesta web, s’adreçaran a la directora del programa de doctorat en màrqueting del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats, i es poden  presentar en el termini de 20 dies hàbils des del moment en què se’n faça pública la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat.

Documentació:

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy