Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Ciències Socials Logo del portal

GUIA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

1. Quin objectiu persegueixen els estudis de Doctorat?

La formació avançada del doctorand en procediments i tècniques d'investigació. Podran incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclourà l'elaboració i presentació de la corresponent Tesi Doctoral, consistent en un treball científic amb resultats d'investigació originals.

2. Com s'articula la formació doctoral?

Les universitats, en els seus Programes Oficials de Postgrau que incloguen el Doctorat, establiran les línies d'investigació, les activitats de formació investigadora, la relació de professors i investigadors encarregats de la tutela dels estudiants i la direcció de tesis doctorals, així com el nombre màxim d'estudiants i els criteris de selecció i admissió dels mateixos.

3. En què consisteix realitzar una tesi doctoral?

El programa de doctorat inclou una part de recerca i una altra de formació doctoral. Quant a la part investigadora, se centra en la realització de la tesi doctoral que consisteix en un treball original de recerca elaborat pel doctorand, que haurà d'estar emmarcat en alguna de les línies de recerca preestablertes. La tesi precisa un tutor/a i un director/a i podrà ser codirigida per un màxim de tres codirectors.
D'altra banda, el programa de doctorat també inclou una part de formació al doctorand/a. Les activitats de formació es recolliran en el Document d'Activitats (DA). Aquest és un registre individualitzat de control de les diferents activitats (congressos, publicacions, activitats de formació específiques del programa de doctorat…) realitzades per les persones doctorandes, que serà regularment revisat pel tutor/a i el director/a de la tesi i avaluat per la Comissió Acadèmica del Doctorat.

4. Quins tràmits necessaris es realitzen en l'inici del Doctorat?

Una vegada realitzada la matrícula, s'assignarà immediatament un tutor/a i 3 mesos després s'assignarà un director/a de tesi i fins a un màxim de 3 codirectors “quan concorrin raons d'índole acadèmic”.
Dins del primer any s'elaborarà el Pla de recerca (PI) en el qual almenys ha de constar la metodologia i els objectius de la recerca així com els mitjans i la planificació temporal.
La matrícula es realitzarà anualment.

5. Desapareixen els tradicionals programes de Doctorat?

En la nova regulació dels ensenyaments universitaris establida pel RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, segueix utilitzant-se el concepte de Programa de Doctorat. En ell es precisa que “per a obtenir el títol de Doctor o Doctora és necessari haver superat un període de formació i un període d'investigació organitzat. Al conjunt organitzat de totes les activitats formatives i d'investigació conduents a l'obtenció del títol es denomina Programa de Doctorat.
 

6. Quina és la duració dels estudis de Doctorat?

La durada dels estudis de Doctorat serà d'un màxim de tres anys (a temps complet), a contar des de l'admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. No obstant això, podran realitzar-se de manera parcial sempre que ho autoritze la comissió acadèmica responsable del Programa de Doctorat, per un temps màxim de cinc anys.

7. Quins requisits ha de complir un estudiant per a sol·licitar l'admissió en el Doctorat?

Amb caràcter general, per a accedir a un Programa de Doctorat en el seu període de formació, serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau (o equivalent) i de Màster Universitari. Així mateix, podran accedir qui es troben en algun dels següents supòsits:

 • 1. Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari.

  2. Així mateix podran accedir els que es troben en algun dels supòsits següents:

  a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que habilite per a l'accés a Màster d'acord amb el que establix l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels que, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster.
  b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la duració del qual, d'acord amb normes de dret comunitari, siga almenys 300 crèdits ECTS. Dites titulades hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es referix l'article 7.2 d'esta norma, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en investigació, equivalents en valor formatiu als crèdits en investigació procedents d'estudis de Màster.
  c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.
  d) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que este acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Esta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estiga en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyances de Doctorat. 
  e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor obtingut d'acord amb anteriors ordenacions universitàries
  f) Estar en possessió d'un títol universitari oficial que haja obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'educació superior, d'acord amb el procediment que estableix el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

8. En el cas d'estudis previs en l'estranger, quins requisits són necessaris per a cursar el Doctorat a Espanya?

Es requereix l'homologació o el reconeixement oficial a Espanya d'un títol de Màster o equivalent, obtingut dins del sistema educatiu oficial d'un país estranger, i l'admissió en el Doctorat per l'òrgan responsable del programa.

Excepcionalment, mitjançant autorització individual i expressa de la universitat, podran ser admesos estudiantes amb estudis estrangers equivalents al Màster sense la prèvia homologació del títol. Aquesta admissió no suposarà, en cap cas, el reconeixement ni l'homologació oficial del títol estranger previ.

El títol de Doctor que s'obtinga després de la superació dels requisits formatius del doctorat i l'elaboració i aprovació, per part el Tribunal de la Tesi Doctoral, tindrà plena validesa oficial a Espanya.

9. Com es regulen i organitzen els Doctorats conjunts internacionals? Es permet la cotutela de Tesi?

Mitjançant conveni es podran organitzar Doctorats conjunts internacionals conduents a un únic títol conjunt de Doctor. El Ministeri d'Educació regularà les particularitats que resulten d'aplicació en aquest supòsit.

La cotutela o codirecció de Tesi pot establir-se en el conveni per a un Doctorat conjunt (afectant, en aquest cas, a tots els doctorands del programa) o bé individualment, mitjançant conveni exprés, per a un doctorand particular. En aquest últim cas, el conveni establirà si s'atorga una doble titulació o un únic títol conjunt.

10. Què és la menció "Doctor Internacional"?

El títol de Doctor podrà incloure en el seu anvers l'esment “Doctor o Doctora internacional”, sempre que concorrin les siquientes circumstàncies: El doctorand ha d'haver realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi cursant estudis o realitzant treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel Director i autoritzades per la Comissió acadèmica, i s'incorporaran al document d'activitats del doctorand.

Part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'haja redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent a qualsevol de les llengües oficial o cooficials d'Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.  Que la tesi haja estat informada per un mínim de dos experts Doctors pertanyents a alguna institució d'Educació Superior o institut de recerca no espanyola. Almenys un expert Doctor pertanyent a una institució d'educació superior o de recerca no espanyola i diferent dels esmentats a l'apartat anterior ha d'haver format part del Tribunal Avaluador de la Tesi. En aquest cas, la defensa de la Tesi doctoral haurà d'efectuar-se sempre a la Universitat en la qual el doctorand hagués realitzat la matrícula o, en cas de Programes de Doctorat conjunts, en qualsevol de la universitats participants.

 - Menció Doctorat Industrial.

S'atorgarà l'esment “Doctorat Industrial” sempre que concorren les següents circumstàncies:

a)  L'existència d'un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte es podrà celebrar per una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una Administració Pública.

b) El doctorand haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en l'empresa o Administració Pública en la qual es presti el servei, que no podrà ser una Universitat. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en el qual participi el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.

En el cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'execute en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública en la qual presti servei el doctorand, se subscriurà un conveni de col·laboració marco amb entre les parts. En aquest conveni s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o Administració Pública, així com el procediment de selecció dels doctorands. El doctorand tindrà un tutor de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o Administració Pública, que podrà ser, si escau, Director de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

11. En quins idiomes es pot desenvolupar i defensar la tesi doctoral?

La tesi podrà ser desenvolupada i, si escau, defensada, en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement. En tot cas, el doctorand o doctoranda ha d'incloure en la tesi doctoral un resum ampli redactat en una de les llengües que són oficials en la Universitat de València, en el qual han de constar els objectius, la metodologia i les conclusions de la tesi, amb una extensió màxima de 8000 paraules.