Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Ciències Socials Logo del portal

 El programa de doctorat disposa de diversos mecanismes que donen suport i asseguren la qualitat del programa:

 

 1. Comitè de qualitat: aquest comitè és l'encarregat, juntament amb el GADE (Unitat de Qualitat de la Universitat de València) de coordinar i gestionar els processos d'avaluació i millora de la qualitat del doctorat.
 2. Mecanismes interns al programa per a garantir la seua qualitat:
  • Seguiment i supervisió periòdica dels doctorands per part del seu director i co-director. S'estableixen reunions mensuals en les quals s'analitza el compliment per part del doctorand, dels objectius proposats en la reunió anterior, així com de possibles problemes que hagen sorgit. S'estableixen també metes a mitjà termini, en funció del nivell de desenvolupament en el qual es trobe la tesi, possibles publicacions que es puguen realitzar, assistència a congressos o disseny d'estada per part del doctorand en altres universitats.
  • Jornades de supervisió i avanç de tesis doctorals i pla de treball. Cada 6 mesos, s'organitzen aquestes jornades en les quals participen els doctorands i els professors del programa. Cada doctorand presenta el treball realitzat en aquest temps juntament amb l'Informe de les activitats portades a terme. Els documents són revisats prèviament per un professor, diferent del director de la tesi, que actua com “referee”. Durant les jornades, el doctorand realitza una presentació oral i rep comentaris i suggeriments de millora del seu treball.
  • Avaluació anual pel comitè de Coordinació de Doctorat (CCD) dels Diaris d'Activitats presentats pels doctorand.
  • Reunió anual de la CCD per a prendre decisions sobre l'estat de totes les tesis inscrites en el programa, avaluant els avanços i resultats obtinguts per cada estudiant.
  • Seminari anual sobre direcció d'investigació en màster i en doctorat per als professors del programa. Anualment, es realitzen unes jornades per a compartir i formar en estratègies de direcció de tesis doctorals amb l'objectiu d'anar desenvolupant un “Manual de bones pràctiques en direcció de tesi”.
 3. Mecanismes de garantia externs al programa:
  • Enquestes sobre satisfacció dels doctorands del programa duts a terme pel GADE en cadascun dels períodes del programa de doctorat:
   • Període de formació: avaluació de la docència impartida pels professors durant el màster.
   • Període d'Investigació: activitats portades a terme durant la realització de la tesi, adreça, tutories, objectius, etc.
  • Processos d'Avaluació Institucional: procés complet d'avaluació del Programa de Doctorat dut també a cap pel GADE. Consta de diverses fases: avaluació del treball realitzat pel comitè de Qualitat, revisió tècnica, informe anual i pla de millora.