Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

El programa de doctorat de la Universitat  de València adscrit al Departament de Comptabilitat està enfocat a la recerca en els camps científics de l’àmbit de les finances corporatives i la informació financera en els sectors públic i privat. Els investigadors encarregats de la formació dels nous doctors que participen en el programa tenen reconeguda la qualitat de la seua recerca per la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI). El programa disposa també de la participació permanent d’investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat de Valladolid. A més, nombrosos investigadors de reconegut prestigi internacional hi participen activament.


El programa de doctorat s’estructura en dues fases o períodes. La fase de formació, en la qual es cursen els complements i les activitats formatives, dura aproximadament 6 mesos i sol començar a la fi de gener. La fase de recerca, durant la qual s’elabora la tesi doctoral, té una durada mitjana de 2 anys i mig. També pot cursar-se a temps parcial, i així els terminis esmentats anteriorment es poden estendre fins a un total de 5 anys. 
Per les característiques del programa, en cada curs s’ofereix fins a un màxim de 12 places per a nous estudiants, de les quals es reserva com a màxim un 30% a estudiants que el realitzen en la modalitat de dedicació a temps parcial, de manera que el nombre reduït d’estudiants facilita la comunicació fluida amb els professors i el seguiment estret del progrés dels doctorands. L’ambient és distès i amb marcat caràcter internacional, ja que un gran nombre d’estudiants són estrangers.


Els estudiants que accedeixen al programa de doctorat són graduats universitaris que acrediten un títol de màster oficial en matèries de comptabilitat i finances o afins a aquestes. Aquests alumnes han de tenir un bon expedient acadèmic i un coneixement sòlid de l’idioma anglès, parlat i escrit. Una vegada admès en el programa, la Comissió de Coordinació Acadèmica del programa de doctorat valora, en cada cas, la necessitat de realitzar complements de formació.


Per als estudiants que no posseïsquen els requisits anteriors, el Departament de Comptabilitat ofereix la possibilitat de cursar el màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, en la seua especialitat d’Investigació. Aquest màster té una durada d’1 any i mig i s’inicia normalment al setembre. Els graduats en l’especialitat d’Investigació del màster estan exempts de realitzar complements de formació.