Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional Logo del portal

 1. Requisits generals d'accés
 2. Requisits específics d'accés
 3. Requisits titulats estrangers

1. Requisits generals d'accés (RD 576/2023)

1. Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari.

2. Així mateix podran accedir els que es troben en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents sempre que s'hagen superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estos ensenyaments i acreditar un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior. 
b) Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), sense necessitat de la seua homologació, que acredite un nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions sempre que este títol faculte per a l'accés a estudis de doctorat al país d'expedició d'este. Esta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estiga en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
c) Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que este acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster universitari i que faculta al país d'expedició del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Esta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estiga en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat. L'estudi de l'equivalència de títols està subjecte a una taxa administrativa que s'abona en el moment en el qual es realitza la preinscripció electrònica  al doctorat. (Consulte el Decret anual del Govern de la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes per a la prestació de servicis acadèmics universitaris).
d)  Estar en possessió d'un altre títol de Doctora o Doctor.
e) Igualment podran accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.»
 

3. A més podran ser admesos als estudis de doctorat regulats en este reial decret, els Llicenciats, Arquitectes o Enginyers que estigueren en possessió del Diploma d'Estudis Avançats obtingut d'acord amb el que disposa el Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, o hagueren aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.

 4. Accés al estudis de doctorat regulats pel R.D. 99/2011 des de titulacions Universitàries oficials Espanyoles (llicenciatures espanyoles i enginyeries superiors espanyoles) anteriors a les regulades pel R.D. 1393/2007 (Acord Consell Govern 24/06/2014)

2. Requisits específics d'accés

A més dels requisits generals d'accés, cada programa pot fixar uns requisits específics d'admissió. Aquests requisits es detallen en la informació relativa a cada programa de Doctorat, en l'oferta i en la web específica de cada programa. La documentació acreditativa del compliment dels requisits específics del programa s'ha d'aportar en la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, per als programes de doctorat que exigisquen uns requisits específics de coneixement de llengües, es pot consultar la taula d'equivalències d'acreditació de llengües de la Universitat de València.

3. Requisits titulats estrangers

3.1 Informació general

En el cas que els estudis amb els quals s'accedeix a la preinscripció de Doctorat estiguen cursats en una institució d'educació superior estrangera, tant el títol com el certificat acadèmic (notes) hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país d'origen.

A més, hauran de complir els següents requisits:

 • Legalització o postil·la
 • Traducció
 • Homologació del títol/ declaració d'equivalència
 • Conversió de les qualificacions a l'escala en base 10

3.2 Procés de legalització o postil·la de documents acadèmics expedits en el estranger

La legalització és el procediment a través del qual s’atorga validesa a un document públic estranger, comprovant l'autenticitat de la signatura del document i la qualitat amb què l’autoritat signatària del document ha actuat.

La informació corresponent al procés de legalització ha de ser facilitada per la universitat on s'han cursat els estudis, l'autoritat competent o els serveis consulars del país d'origen dels documents.

Els tràmits necessaris per a la legalització i, per tant, perquè aquests documents tinguen validesa en l'Estat Espanyol, varien segons el país de procedència dels estudis o títols, en funció de si existeix algun Conveni Internacional aplicable.

Els diferents procediments de legalització són els següents:

 1. Estats membres de la Unió Europea i signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o acord bilateral amb la Unió Europea:
   
    No s'exigeix cap tipus de legalització per als documents
  Països Estats membres de la Unió Europea:
  Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Suècia, Txèquia, Xipre
  Països signataris de l’acord sobre espai econòmic europeu:
  Islàndia, Liechtenstein i Noruega
  Acord bilateral amb la Unió Europea: Suïssa 
 2. Països que han subscrit el conveni de l’Haia de 5-10-1961

  Postil·la Les autoritats competents del país han de realitzar el reconeixement de les signatures dels responsables acadèmics i han d’estendre la postil·la oportuna.

  La postil·la ha de figurar sobre el document original.

  Països

  Albània, Andorra, Antiga i Barbuda, Aràbia Saudita, Argentina, Armènia, Austràlia, Azerbaidjan, Bahames, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorússia, Bolívia, Bòsnia i Hercegovina, Botswana, Brasil, Brunei, Burundi, Canadà, Cap Verd, Colòmbia, Illes Cook, Corea del Sud, Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, Estats Units d'Amèrica, Eswatini (abans Swazilàndia), Fiji, Filipines, Geòrgia, Granada, Guatemala, Guyana, Hondures, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Israel, Jamaica, Japó, Kazakhstan, Kirguizistan, Kosovo, Lesotho, Libèria, Macedònia, Malawi, Marroc, Illes Marshall, Macau, Maurici, Mèxic, Moldàvia, Mònaco, Mongòlia, Montenegro, Namíbia, Nova Zelanda, Nicaragua, Niue, Oman, Pakistan, Palaos, Panamà, Paraguai, Perú, Regne Unit, República Dominicana, Rússia, Samoa, Saint-Kitts i Nevis, San Marino, Saint Vicent i Grenadines, Saint Lucia, Sao Tomé i Príncipe, Senegal, Sèrbia, Seychelles, Singapur, Sud-àfrica, Surinam, Tadjikistan, Tonga, Trinitat i Tobago, Tunísia, Turquia, Ucraïna, Uruguai, Uzbekistan, Veneçuela i Vanuato, Xile, Xina.

 3. Resta de països: 

  Han de ser legalitzats per via diplomàtica, i per a això cal presentar la documentació en els següents organismes, seguint l'ordre ací estipulat:
  1. El Ministeri d'Educació del país d'origen, per al reconeixement de les signatures que figuren en el document original.
  2. El Ministeri d'Afers Exteriors del país d'origen, per a la legalització del reconeixement de signatures efectuat en el Ministeri d'Educació.
  3. El Consolat Espanyol en el país d'origen, per al reconeixement de la signatura de l'anterior legalització. 

 3.3 Traducció oficial de documents acadèmics.

Els documents que no hagen estat expedits en castellà, en valencià, en anglès, en francès, en italià o en portuguès s’han de presentar acompanyats de la traducció oficial corresponent al castellà o al valencià. En aquests casos, el segell del traductor haurà de constar en la traducció. Les traduccions notarials no tenen caràcter oficial.

Consulta la "Llista actualitzada de traductors-intèrprets jurats".

En el cas de documents que han de ser legalitzats, la traducció oficial s’ha de fer una vegada ha acabat el tràmit de legalització; per tant, la traducció oficial ha d’incloure el procediment de legalització de signatures. En tot cas, la presentació de la traducció oficial no eximeix de presentar el document original.

La traducció a l’espanyol es pot fer:

 • Pel Traductor Jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 • Per l’Oficina d’interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers exteriors i Cooperació espanyol.
 • Per la Unesco, l’oficina del Centro Iberoamericano de Cooperación o qualsevol altra organització reconeguda per Espanya.
 • Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’estat espanyol a l’estranger.
 • Per la representació diplomàtica a Espanya del país que és súbdit el sol·licitant o,si és el cas, del de procedència del document.

3.4 Homologació del títol/ declaració d’equivalència

En el cas de titulacions oficials obtingudes en universitats d’estats aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior, serà necessari presentar la credencial d’homologació del títol pel Ministeri d’Educació espanyol.

L’homologació d’un títol universitari expedit per un país estranger és la resolució que emet el Ministeri espanyol amb competències en educació, i que declara que un títol estranger és equivalent a un nivell d’estudis a Espanya o a un títol universitari oficial a Espanya.

En el cas que no s’haja realitzat el tràmit d’homologació del títol, la persona sol·licitant haurà de pagar, en el moment de fer la preinscripció, la corresponent taxa per a l’estudi d’equivalència de la seua titulació (Consulte el Decret anual del Govern de la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes per a la prestació de serveis acadèmics universitaris). El rebut es generarà automàticament en l’aplicació informàtica quan es realitze la sol·licitud. Si s’hagués realitzat ja la preinscripció a doctorat en cursos anteriors i s’hagués obtingut la resolució d’equivalència corresponent, se estarà exempt/a del pagament de la taxa.

3.5 Conversió de les qualificacions a l’escala en base 10

En el supòsit de titulacions obtingudes fora de l’estat espanyol, caldrà presentar el document amb la nota mitjana calculada en base 10, conforme al procediment establert pel Ministeri de Universitats en aquest enllaç.  

Més informació sobre el procediment per al càlcul de la nota mitjana ací.

En el cas de presentar el títol oficial de la titulació d'accés però no aportar el certificat acadèmic oficial amb expressió de nota mitjana i en el cas dels títols estrangers, a més, la seua conversió en base 10 de l'ANECA i la seua legalització, la nota mitjana que comptarà en l'expedient per a la seua baremació serà un 5 (aprovat) en base 10.