Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional Logo del portal

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció, la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) de cada Programa de Doctorat baremarà les sol·licituds, atenent als criteris d'admissió i baremació previstos en cada Programa de Doctorat.
Les places oferides s'assignaran en funció del resultat de la baremació de la sol·licitud de preinscripció i de l'ordre de prioritat assenyalat per l'estudiant en la seua sol·licitud.
 
1.- Notificació.
La resolució del procediment de preinscripció es notificarà als estudiants en la seu electrònica a través de “el meu lloc personal” el dia 18 d'octubre de 2018. S'avisarà d'açò a través d'un correu electrònic remès a l'adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud de preinscripció.
Cada estudiant només podrà estar admès en un únic programa de Doctorat, podent resultar en llista d'espera en diversos programes.

De manera complementària i a títol informatiu també es publicaran els llistats amb la relació d'alumnes admesos/es condicionals i les llistes d'espera, en el Tauler d'Anuncis de la Universitat de València. Les sol·licituds excloses no figuren en aquestos llistats, però sí en la notificació personal que rebrà cada estudiant en "el meu lloc personal".


2.- Esmena
En el cas que la sol·licitud de preinscripció a un Programa de Doctorat resulte “admesa condicional”, el/l'estudiant haurà de procedir a esmenar la seua sol·licitud en el termini establert (fins el 5 de novembre de 2018). Si no s'esmena en el termini establert, el/l'estudiant perdrà el dret a la reserva a la plaça inicialment assignada, que s'oferirà en la crida de llista d'espera.

3.- Termini Reclamació.
Després de la notificació dels resultats de la preinscripció, el dia 18 d'octubre, es podrà  interposar reclamació davant la corresponent CAD de cada programa de doctorat, durant els dies del 18 al 22 d'octubre, ambdós inclosos. Posteriorment a aquesta data no s'admetrà cap reclamació en aquest sentit. La reclamació, juntament amb la documentació complementària que s'estime pertinent, haurà de ser presentada o remesa a la Secretaria de l'Escola de Doctorat.

4.- Matrícula

Únicament els/les estudiants que resulten admesos/es o els/les admesos/es condicionals que esmenen en termini podran matricular-se. Per veure com matricular-se consulteu l'apartat Matrícula.