Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos Logo del portal

Descripció i Característiques

El Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos té per objectiu la formació de doctors i doctores en el camp de l'Enginyeria Química en general, i en l'especialització d'Enginyeria Ambiental en particular. Aquest programa s'imparteix en el departament d'Enginyeria Química, adscrit a la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València.

Aquest programa està vinculat a un previ ja existent: Programa Oficial de Postgrau en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos (RD 56 /2005) de la Universitat de València. Els estudis de doctorat garantiran, com a mínim, l'adquisició per l'i la doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior, a saber: comprensió sistemàtica del camp d'estudi de l'enginyeria, i domini de les seues habilitats i mètodes de recerca; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; i capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

L'interès i rellevància acadèmica, científica o professional del Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos queda patent en les següents consideracions:

  • Experiències anteriors: Aquesta proposta suposa la transformació del programa oficial de postgrau en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos del Departament d'Enginyeria Química (RD 56/2005), actualment vigent en la Universitat de València. Aquest programa disposa de l'Esment cap a l'Excel·lència per als cursos acadèmics 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.
  • La valoració global ponderada que es va obtenir del Programa en l'avaluació de la sol·licitud va ser de 93 punts sobre 100. El programa oficial de doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos prové al seu torn de l'adaptació del Programa de Doctorat “245 B Enginyeria Química” del Departament d'Enginyeria Química, estudis de doctorat vinculats a l'arquitectura de títols anterior a la Reforma de Bolonya (RD 778/1998).

A continuació es mostren els perfils recomanats dels estudiants del Programa de Doctorat.

Perfil idoni

S'haurà d'haver cursat un màster en Enginyeria Química, Industrial, Ambiental, Agronòmica, Civil, Biotecnologia o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement amb continguts equivalents. En el cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (*DEA) obtingut d'acord amb el que es disposa en l'RD 778/98 o haver aconseguit la Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85 haurà d'haver-se cursat en programes de Doctorat afins a Enginyeria Química.

Exemples de Màster que satisfan els requeriments del programa:

-              Màster en Enginyeria Química de la Universitat de València

-              Màster Universitari en Enginyeria Ambiental interuniversitari de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València

 

Altres perfils:

Per a l'alumnat amb perfil d'ingrés addicional (màster en els camps de les Ciències Químiques, Ambientals i Ciències de la Terra) s'estableixen els complements de formació específics corresponents a estudis de nivell de màster. Els complements de formació específics podran realitzar-se simultàniament a les activitats pròpies del programa de doctorat. Els complements de formació a cursar, amb un total de 18 crèdits, són dues assignatures del Màster Universitari en Enginyeria Ambiental interuniversitari de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València:

1. Avaluació de la qualitat ambiental. 9 crèdits

2. Transport de contaminants del medi natural. 9 crèdits.