Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos Logo del portal

El Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València és l'òrgan responsable del Programa de Doctorat i pertany a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSEUV). Els laboratoris de recerca dels diferents equips que componen aquest Programa de Doctorat pertanyen a aquest Departament. El Departament d'Enginyeria Química proporciona suport al Programa de Doctorat amb:

  • Recursos humans: 3 membres del personal d'administració i 3 membres del personal tècnic de laboratori (tots ells amb dedicació a temps parcial a doctorat)
  • Serveis generals: subministrament de gasos tècnics, aire comprimit i aigua desionitzada i aigua destil·lada a tots els laboratoris de recerca. A més compta amb un taller ben aprovisionat d'ús comú per a tots els grups de recerca. Els recursos materials específics de cada equip de recerca es descriuen a continuació.

 

Laboratoris i Seminaris


• El Departament d'Enginyeria Química està dotat de laboratoris propis de recerca, amb un total d'uns 630 m2 dividits en 9 espais de 70 m2 així com es disposa de tres equipaments pilot de depuració d'aigües instal·lats en l'estació depuradora d'aigües residuals El Carraixet (Alboraia, València). Tots els equipaments descrits en la memòria de verificació continuen operatius, i en els últims anys s'ha seguit adquirint nou equipament sobre la base dels nous projectes de recerca que els grups han executat des del curs acadèmic 2013-2014 fins als últims concedits en 2018. Els laboratoris es distribueixen en les següents línies de recerca:


o Tractament d'Aigües Residuals: 3 laboratoris, 1 d'instrumentació analítica, un altre de plantes pilot i microbiologia, i un tercer amb càmera termostatitzada adaptada per a recerca en microalges amb muntatges pilot.
o Tractament d'emissions gasoses i eliminació de metalls pesats en aigües: 3 laboratoris, el primer específic d'instrumental analític, el segon inclou 10 plantes pilot, i l'últim compta amb instrumental específic per a l'aplicació de tècniques de biologia molecular en la identificació de microorganismes.
o Determinació experimental de propietats termodinàmiques: Compta amb 2 laboratoris amb 3 equips per a determinació d'equilibris termodinàmics amb nombrós instrumental de laboratori i analític associat.
o Catàlisi heterogènia: Compta amb un laboratori equipat amb 4 equips complets d'assajos catalítics en fase gas, i nombrós equipament instrumental i de laboratori associat.• El Departament d'Enginyeria Química compta amb 1 seminaris d'ús lliure i 3 despatxos compartits per allotjar entre 3 i 8 doctorands, amb equipament bàsic necessari.


• El Departament d'Enginyeria Química proporciona serveis generals: subministro gasos tècnics, aire comprimit i aigua desionitzada a tots els laboratoris de recerca. A més compta amb personal d'administració i serveis especialitzat (3 tècnics de recerca) que donen suport continuat als laboratoris de recerca del departament.
• Es disposa d'aliances comercials per a l'ús de programari dedicat a la recerca: Matlab, Polymath, Mathcad, AutoCAD, Aspen Plus, Hysys, i accés a bases de dades (Dortmunt Data Bank).