Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Física Logo del portal

A) 30% Adequació dels estudis al perfil del Programa de Doctorat. (Els estudiants en possessió d'un títol de màster en Física tindran la màxima puntuació. Els estudiants en possessió de títols de màster en Matemàtiques, Químiques i Enginyeria tindran entre 0 i la puntuació màxima segons la sintonia entre l'especialització realitzada en el seu màster o estudis anteriors i les línies d'investigació pròpies del present Títol de Doctor).
B) 40% Qualificació mitjana de l'expedient de Màster. (1)
C) 20% Qualificació mitjana de l'expedient de Grau o Llicenciatura. (1)
D) 10% Curriculum vitae (*) amb justificació documental de mèrits. Per avaluar aquest apartat, si es considera convenient es realitzarà una entrevista personal o telefònica amb el candidat sobre els mèrits al·legats. (S'avaluarà aquí, entre uns altres, l'existència de premis acadèmics, la participació en cursos o activitats d'estiu realitzats en centres d'investigació de prestigi, l'experiència professional en relació amb l'investigació). (2)

 

(1) Per avaluar aquest apartat serà necessari adjuntar la certificació de notes (o de nota mitjana) corresponent juntament amb la resta de documentació administrativa a través del servei en línia de preinscripció de la nostra universitat.

(2) Per avaluar aquest apartat serà necessari adjuntar un curriculum vitae actualitzat juntament amb la resta de documentació administrativa a través del servei en línia de preinscripció de la nostra universitat.