Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

Article 3 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat) relatiu a l'estructura i dades de permanència al programa de doctorat

Article 3. Estructura.

  1. Els estudis de doctorat s'organitzaran a través de programes, en la forma que determinin els estatuts de les universitats i d'acord amb els criteris establerts en el present reial decret. Aquests estudis finalitzaran en tot cas amb l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral que incorpori resultats originals de recerca.
  2. La durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, a explicar des de l'admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.

No obstant l'anterior, i prèvia autorització de la comissió acadèmica responsable del programa, podran realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas tals estudis podran tenir una durada màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.
Si transcorregut el citat termini de tres anys no s'hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, que excepcionalment podria ampliar-se per un altre any addicional, en les condicions que s'hagin establert al corresponent programa de doctorat. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, podria ampliar-se per un altre any addicional.
A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seva baixa temporal al programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud haurà de ser dirigida i justificada davant la comissió acadèmica responsable del programa, que es pronunciarà sobre la procedència d'accedir al sol·licitat pel doctorand.

Complements de formació

El perfil idoni d'accés al doctorat és el d'una preparació universitària d'Història de l'Art a través d'estudis de postgrau oficials (Màster oficial segons RD 1393/2007, Diploma d'Estudis Avançats – DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85); segon, capacitat d'entendre i raonar en espanyol, que per als candidats no procedents d'àmbits hispanoparlants haver de ser acreditable i equivalent o superior a un B2. Aquest tipus d'accés no requereix complements de formació.

Altres perfils d'accés que, si escau, a més poden exigir cursar complements formatius són els següents:

  • Titulats/as universitaris/as amb preparació universitària d'Història de l'Art a través d'estudis de grau o llicenciatura, i estudis de postgrau oficials (Màster oficial segons RD 1393/2007, Diploma d'Estudis Avançats - DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85) afins a la Història de l'Art, com a Belles arts, Arquitectura, Estètica...
  • Titulats/as universitaris/as amb experiència professional en l'àmbit de la Història de l'Art d'almenys tres anys i amb preparació universitària a través d'estudis de postgrau oficials (Màster oficial segons RD 1393/2007, Diploma d'Estudis Avançats - DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85).

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) valorarà si la formació o experiència professional acreditada els ha proporcionat el domini de la metodologia investigadora que faculti per escometre tasques de recerca en l'àmbit de l'activitat artística, capacitant per concebre i desenvolupar una recerca original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral en la disciplina. En cas contrari, la CAPD establirà els oportuns complements formatius a través del Màster d'Història de l'Art i Cultura Visual (UV – UJI), fonamentalment a través del mòdul de "Formació Investigadora". Per als casos de Diploma d'Estudis Avançats (DEA) i màsters en àrees afins a la Història de l'Art (Belles arts, Arquitectura, Comunicació Audiovisual, Estètica, Música, Patrimoni Cultural, etc.) s'estableix un complement formatiu de 18 crèdits del Màster en “Història de l'art i cultura visual” (UV-UJI): El mòdul obligatori de “Formació investigadora” (15 crèdits), i una assignatura dels tres mòduls optatius de “Formació disciplinar” que podrà triar el/l'alumne/a.

Activitats transversals

Total d'hores obligatòries: 60 hores.

Codi Nom Hores
50000 La redacció d'articles Científics 15
50003 La convocatòria d'ajudes a la Investigació 15
50017 Habilitats d'Expresió i Argumentació Oral 15
50019 El moviment Open en la Ciència i la Investigació 15
50020 Cites e Impacte: avaluació de l'activitat investigadora en Humanitats i Ciències Socials 15
50021 Refworks 2.0 per a la Gestió de Bibliografia Personal en Humanitats i Ciències Socials 15
50022 Avaluació de l'Activitat Investigadora i Publicació Científica en Obert (en línia) 15
50023 La Transferència dels Resultats d'Investigació 15

Activitats formatives

Total d'hores obligatòries: 90 hores.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) organitza i vés-la per la qualitat de les activitats formatives en Història de l'Art i per la selecció de les activitats organitzades per institucions alienes al propi programa, en tots dos casos tenint en compte la seva adequació a les exigències investigadores dels/as doctorands/as. S'exigeix un total de 90 hores que han d'acumular a través d'una oferta àmplia de possibilitats:

Entre les activitats programades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat:

  • Seminari d'especialització metodològica en recerca (fins a 30 hores).

Es tracta d'un curs d'especialització de formació avançada en tècniques de recerca i aspectes metodològics nous i específics sobre la Història de l'Art i la Cultura Visual, així com en l'anàlisi de la realitat acadèmica de l'àrea de coneixement en altres zones del país o del món. Aspectes que contribueixen al plantejament i elaboració de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca, per a l'obtenció del títol de doctor/a. Es realitzarà per professorat convidat d'universitats i institucions de recerca de caràcter nacional i internacional a proposta de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). Se celebrarà, atenent a l'agenda de la persona convidada, durant una setmana de gener o juny de cada any, coincidint amb la interrupció de les classes que faciliti la incorporació del professorat del programa a la trobada. El finançament serà a càrrec del programa i departaments que ho formen, procurant obtenir finançament extern, per exemple a través de la convocatòria per a programes amb Esment cap a l'Excel·lència. També es farà ús del conveni de col·laboració docent signat entre la Universitat de València i el CSIC pel qual es contempla la participació d'investigadors d'aquest consell de recerca en la docència teòrica dels programes de Doctorat.

  • Seminari d'experiències de doctors/as pel programa (fins a 15 hores).

Es tracta de jornades de trobada entre doctorands/as i recents doctoris/as en Història de l'Art pel programa que poden transmetre des de la proximitat, fins i tot generacional, la seva experiència sobre tècniques de recerca, plantejaments metodològics i la vivència que suposa la redacció d'una Tesi Doctoral. Aspectes que contribueixen al plantejament i elaboració de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca, per a l'obtenció del títol de doctor/a. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) atorga preferència en la invitació a les Tesis amb Esment Europeu o Esment Internacional, a les quals han obtingut la màxima qualificació i a les quals tenen relació o interès per la seva temàtica o metodologia amb tesi en curs i pugui establir-se un fructífer intercanvi. Un divendres de cada mes entre octubre i maig se celebrarà trobades de tres hores amb un doctor o doctora del programa. El finançament és a càrrec del programa i departaments que ho formen.

Entre les activitats aprovades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat:

  • Seminaris i congressos nacionals i internacionals vinculats als grups i projectes de recerca i càtedres institucionals dels departaments del programa (fins a 40 hores).

Amb aquesta iniciativa es pretén posar en contacte a l'alumnat amb les principals línies i grups de recerca del doctorat, així com fer-los partícips de les mateixes. A més, pretén facilitar el contacte amb els investigadors procedents d'altres institucions que desenvolupin recerca del seu interès. La seva aprovació com a activitat formativa del doctorat correspon a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). El moment de realització escapa al control de la CAPD, però correspon a aquesta la seva difusió entre els/as doctorands/as. El finançament és a càrrec dels organitzadors, encara que com és habitual compta amb ajuda dels departaments del present programa.

  • Seminaris i congressos nacionals i internacionals celebrats al marge de l'organització dels departaments que conformen el programa de doctorat (fins a 10 hores).

Es pretén oferir major llibertat a l'alumnat per aprofitar l'oferta formativa més relacionada amb la seva recerca, i estimular la seva incorporació a la mateixa mitjançant la participació activa en aquestes trobades a través de pòster, comunicació, etc. També es contemplen en aquest apartat els congressos del CSIC, en virtut del conveni marco UV-CSIC en programes de doctorat. La seva aprovació com a activitat formativa del doctorat correspon a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). El moment de realització escapa al control de la CAPD, però correspon a aquesta la difusió de l'activitat entre els/as doctorands/as.

  • Estades de recerca en organismes, entitats i institucions internacionals o de caràcter nacional, regulades per conveni (fins a 50 hores, amb una concessió de 15 hores per cada mes d'estada).

Pot tractar-se d'estades per consulta documental, contacte metodològic, preparació de Tesi amb Esment Internacional... Té com a objectiu fomentar la qualitat i internacionalització de la recerca. Específicament la Universitat de València té un conveni de cooperació educativa amb el CSIC que contempla la realització del treball de recerca complet corresponent a la seva tesi doctoral en centres o instituts del CSIC, sota l'adreça d'algun dels investigadors dels mateixos (clàusula primera). Els/as tutors/as i directors/as de Tesi proposaran l'estada amb carta d'acceptació del centro receptor, i la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) haurà d'aprovar-la inicialment i avaluar-la mitjançant la carta del centro receptor fent constar el temps emprat i activitat desenvolupada durant l'estada. Com a «Programa de doctorat distingit amb Esment cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació» es pot optar a ajudes per a la mobilitat dels seus estudiants en el marc d'implantació de formació doctoral i impuls de l'excel·lència i internacionalització dels programes de doctorat de les universitats, convocades per la Direcció general de Política Universitària, Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. D'aquestes queda exclòs el Personal Investigador en Formació (PIF), que gaudeix en les seves beques predoctorales d'ajudes similars.

  • Pràctiques externes en organismes, entitats i institucions regulades per conveni (fins a 30 hores, amb un còmput igual o superior a 150 hores en el centre; és a dir, s'estableix una equivalència d'1 hora de reconeixement al programa formatiu per cada 5 hores en el centre de realització de la pràctica).

Es tracta de pràctiques regulades sota conveni en institucions públiques i/o privades, i estrictament relacionades amb el projecte investigador dels/as doctorands/as. El programa de doctorat d'Història de l'Art té acords signats amb desenes d'institucions com a museus nacionals, autonòmics, provincials i municipals; seccions de l'administració encarregades de la conservació, restauració i difusió del patrimoni; institucions culturals... A més, la Universitat de València té un conveni de cooperació educativa amb el CSIC que contempla la realització d'activitats pràctiques en els seus centres o instituts per part dels doctorands dels programes d'aquesta universitat, en el marc d'assajos o recerques relacionades amb l'elaboració de la seva tesi doctoral (clàusula primera). El programa contempla la realització de autopracticum sota autorització de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). El finançament de les despeses de desplaçament, allotjament, manutenció del estudiantado per a la realització d'aquestes pràctiques depèn de cada conveni. En alguns casos les institucions estableixen ajudes o borses econòmiques, i en altres casos han de ser sufragats per l'alumnat. La Universitat de València disposa d'un model integrat de gestió de les pràctiques en empreses a través de la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT, per satisfer les demandes de l'estudiant i les necessitats de les seves titulacions i de les empreses.