Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

El programa de doctorat en Història de l’Art per la Universitat Jaume I i la Universitat de València (Estudi General), que n’és l’organitzadora, ha estat distingit amb la menció cap a l’excel·lència per als cursos 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014 (resolució del Ministeri d’Educació).

Article 3 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat) relatiu a l'estructura i dades de permanència al programa de doctorat

Article 3. Estructura.

  1. Els estudis de doctorat s'organitzaran a través de programes, en la forma que determinin els estatuts de les universitats i d'acord amb els criteris establerts en el present reial decret. Aquests estudis finalitzaran en tot cas amb l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral que incorpori resultats originals de recerca.
  2. La durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, a explicar des de l'admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.

No obstant l'anterior, i prèvia autorització de la comissió acadèmica responsable del programa, podran realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas tals estudis podran tenir una durada màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.
Si transcorregut el citat termini de tres anys no s'hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, que excepcionalment podria ampliar-se per un altre any addicional, en les condicions que s'hagin establert al corresponent programa de doctorat. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, podria ampliar-se per un altre any addicional.
A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seva baixa temporal al programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud haurà de ser dirigida i justificada davant la comissió acadèmica responsable del programa, que es pronunciarà sobre la procedència d'accedir al sol·licitat pel doctorand.