Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

 

Acord Junta Permanent de l'Escola de Doctorat de 23/02/2021 en relació a sol·licituds d'estancies internacionals "telemàtiques"

Instrucció de l'Escola de Doctorat, sessió de la Junta Permanent 13/07/2021, menció internacional

1. Es pot atorgar la menció internacional al títol de doctor, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:

a) Que, durant el període de formació necessari per a obtenir el títol de doctor, el doctorand o la doctoranda haja realitzat una estada mínima de tres mesos en una institució d’ensenyament superior o centre d’investigació de prestigi fora d’Espanya, suficientment acreditada i amb finançament a través de convocatòries competitives per a estades curtes, en què haja cursat estudis o haja realitzat treballs d’investigació. L’estada i les activitats hauran d’haver sigut avalades pel director o la directora i autoritzades per la comissió acadèmica del programa de doctorat, i caldrà que estiguen incorporades al document d’activitats del doctorand o la doctoranda. En cas que l’estada no dispose de finançament competitiu, la comissió de coordinació acadèmica del programa de doctorat corresponent ho haurà de comunicar a l´Escola de Doctorat, que disposarà de quinze dies per a sol·licitar, si escau, els aclariments oportuns. En tot cas, el format de sol·licitud d’estada ha d’incloure el CV de la persona responsable de l’estada, el del director o directora del equip receptor i el pla de treball que cal dur a terme.

b) Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i siga defensada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, sense perjudici de l’article 7.2. La comissió de coordinació acadèmica de cada programa de Doctorat podrà demanar, prèvia justificació, que la major part de la tesi o la seua totalitat siga redactada o siga defensada en una llengua estrangera. Aquest apartat no és aplicable per a les estades, els informes i els experts que procedisquen d’un país de parla hispana. 

c) Que hagen informat positivament sobre la tesi, prèviament a la seua lectura, un mínim de dos experts o expertes amb experiència investigadora acreditada que pertanyen a alguna institució d’educació superior o institut d’investigació no espanyols.

d) Que haja format part del tribunal avaluador de la tesi un expert o una experta que pertanya a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyols, amb vinculació estable, igual o superior a 5 anys, amb el títol de doctor i amb experiència investigadora acreditada, sempre que no siga el responsable de l’estada esmentada en l’apartat a).

2. La defensa de la tesi s’ha d’efectuar a la universitat on el doctorand o la doctoranda estiga adscrit/a. El doctorand o la doctoranda que vulga demanar la concessió de la menció de "doctor internacional", ha de fer constar aquesta circumstància a l’hora de demanar l’autorització de depòsit de la tesi doctoral.