Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Neurociències Logo del portal

Per a accedir al Programa de Doctorat en el seu període d'investigació serà necesari estar en possessió un títol oficial de Màster Universitari. El accés estarà garantit per aquells/es alumnos/es que haguesin cursat el Màster de Neurociències Bàsiques i Aplicades de la UV o un altre similar expedit per una institució d'educació superior del Espaci Europeu d'Educació Superior.

A més, podran accedir els que estiguin possessió de un títol obtingut conforme a sistemes educatius aliens al Espaci Europeu d'Educació Superior, sense necesitat de la seva homologació, pero prèvia comprobació de que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponenes títols espanyols de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per al accés a estudis de Doctorat. El accés per aquesta vía no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de que estigui en possessió el interesat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de Doctorat.

Així mateix, podràn accedir al període d'investigació els qui compleixin alguna de les següents condicions:

  • Haver superat 60 crèdits inclosos en uno o varios Màsters Universitaris.
  • Estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats, obtingut d'acord amb el que es disposa en el Real Decret 778/1998, de 30 de abril, o haguessin aconseguit la suficiencia investigadora regulada en el Real Decret 185/1985, de 23 de gener.
  • Estar en possessió de un títol de Graduat o Graduada la durada del qual, conformi a normes de dret comunitari sea de, al menys, 300 crèdits.