Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

ACTIVITATS OBLIGATÒRIES DEL DOCTORAND

ABANS DEL DIPÒSIT DE LA TESI

Programa de Doctorat de Pensament Filosòfic Contermporani

El doctorand/a ha de cursar el doctorat en tres anys a temps complet o cinc a temps parcial. A aquestos periodes se'ls pot afegir un periode de prórroga i un altre de prórroga excepcional (Art. 1.2 del Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral de la UV).

El doctorat de pensament filosòfic contemporani (PFC) de la UV s'estructura en activitats transversals i activitats específiques, no té activitats complementàries (més informació a aquesta web a la pentanya de programa i seguidament la pestanya d'estructura).

Una vegada matriculat el doctorand el primer que ha de fer aquest és fer arribar a la Secretaria del Departament de Filosofia el COMPROMÍS DOCTORAL, imprés que es pot aconseguir a la web de l'Escola Doctoral de la UV (Art. 6 del Reglament d'estudis de doctorat de la UV), després d'entrevistar-se amb el Tutor i el Director del treball de recerca doctoral. Al doctorand se li comunicarà després de la matrícula per part de la Comissió Acadèmica del Doctorat de PFC (CAD PFC) el Director i el Tutor, conforme a allò expressat pel doctorand a la sol.licitud de preinscripció.

El primer any necessàriament el/la doctorand/a ha de realitzar les ACTIVITATS TRANSVERSALS, de les quals s'informa a aquesta mateixa web.

Total d'hores obligatòries: 60

 
Codi Nom Hores
50000
La redacció d'articles científics
15
50017
Habilitats d'expresió i argumentació oral
15
50020
Cites i impacte: avaluació de l’activitat investigadora en Ciències Humanes i Ciències Socials
15
50022
Avaluació de l'activitat investigadora i publicació científica en obert (en línia)
15

L'evolució del doctorand s'avalua per la CAD PFC anualment, a finals de setembre. A tal fi el/la doctorand/a ha de fer arribar a la Secretaria del Departament de Filosofia el PLA DE RECERCA, l'INFORME DEL DIRECTOR DEL TREBALL DE RECERCA i la SOL.LICITUD DE RECONEIXEMENT D'ACTIVITATS ESPECÍFIQUES. El primer any a més a més ha de fer arribar junt a la documentació anterior també el COMPROMÍS DOCTORAL. Tots aquestos documents els pot trobar a la web de l'Escola Doctoral.

Les ACTIVITATS ESPECÍFIQUES DEL PROGRAMA:

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI

ACTIVITAT CODI HORES INFORMACIÓ

FORMATIVA BÀSICA ANUAL  (FBA)

50179

(15)

Els / les doctorands / es hauran d'acreditar anualment haver realitzat una exposició que resumeixi el treball realitzat fins a la data o bé que desenvolupi un aspecte concret de la seva investigació davant d'un fòrum acadèmic o científic en el qual participarà com a mínim un professor del claustre del programa de doctorat.

Es reconeixeran diversos tipus d'activitats sempre que satisfacin les condicions assenyalades. Es proposen les següents:
• Exposició acreditada de la seva investigació en el Seminari de Postgrau del Màster de Pensament Filosòfic Contemporani.
• Exposició acreditada de la seva investigació en el context de les classes d'una assignatura del Màster de Pensament Filosòfic Contemporani.
• Presentació d'una comunicació acreditada relativa a la investigació de la tesi en un congrés.


El màxim d'hores en concret de FBA que els doctorands / es podran completar en un curs no superarà les 10 hores. En casos excepcionals i degudament justificats es pot reconèixer la seva totalitat.

PARTICIPACIÓ EN CONGRESOS NACIONAL I INTERNACIONALS (C)

50181

(15)

Hauran d'acreditar la participació en almenys dos congressos nacionals o internacionals vinculats amb el seu objecte d'investigació.

SEMINARIS DE RECERCA  (SI)

50182

(15)

Hauran d'acreditar la participació en les reunions, seminaris i jornades que constitueixen l'activitat ordinària del Projecte o Grup de Recerca en el qual s'inclou el treball de recerca dels/ de les doctorand/es.
 
Es reconeixeran 5 hores per participar activament en almenys 3 sessions del Seminari de Postgrau del Màster de Pensament Filosòfic Contemporani durant un curs acadèmic o en altres seminaris de recerca organitzats pel professorat del claustre o organitzats en altres centres d'investigació quan la Comissió Acadèmica del Doctorat consideri que es desenvolupen en condicions comparables a les dels seminaris esmentats. L'assistència a totes (o gairebé totes) les sessions d'un seminari de recerca semestral o anual podrà ser reconeguda amb 10 hores i la coordinació del Seminari de Postgrau del Màster de Pensament Filosòfic Contemporani tindrà un reconeixement de 5 hores.
 
El màxim d'hores en concret de Seminaris de Recerca que els doctorands / es podran completar en un curs no superarà les 10 hores. En casos excepcionals i degudament justificats es pot reconèixer la seva totalitat.

ESTADES DE RECERCA A L’ESTRANGER (E)

50183

(120)

Hauran d'acreditar estades a l'estranger com a mínim de tres mesos de durada en una Universitat o Centre d'Investigació estranger. Aquesta activitat es realitzarà preferentment en l'últim any.


La Comissió Acadèmica del Doctorat adopta dues resolucions al respecte:
a) En el cas d'alumnes matriculats en règim de cotutela en el nostre programa de doctorat i en un programa pertanyent a una altra universitat o centre de recerca, el treball realitzat pel doctorand en el segon centre de recerca no servirà en cap cas per complir el requisit d'estada a l'estranger. Les estades es realitzaran en centres diferents d'aquells en els quals es troben matriculats oficialment els alumnes.
b) La Comissió Acadèmica del Doctorat només reconeixerà com estades a l'estranger activitats relacionades amb la investigació i supervisades per un professor que es responsabilitzi del treball del doctorand al centre d'acollida. Aquest requisit no serà, per tant, satisfet justificant el desenvolupament d'activitats docents en un centre estranger amb el qual es manté un vincle laboral o d'altre tipus.


Qualsevol excepció a aquestes directrius, degudament justificada, serà examinada per la Comissió Acadèmica de Doctorat i consultada a l'Escola Doctoral.

 (Piqueu ací per obtindre la taula de les activitats específiques en pdf)

Respecte a l'activitat específica ESTADA D'INVESTIGACIÓ A L'ESTRANGER, cal conèixer, si el doctorand vol demanar la MENCIÓ INTERNACIONAL al seu títol de doctor, l'artícle 9 del Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral (també podeu trobar a aquest reglament la normativa sobre les tesis presentades en una llengua diferent de les oficials de la UV, sobre les tesis presentades com a compendi de publicacions i altres tipus de tesis). Podeu accedir a la normativa de doctorat de la UV en la seua web a la pestanya de TESIS DOCTORALS, ASPECTES GENERALS, al final de la pàgina. Hom recomana als doctorands que facen el possible per obtindre aquesta menció internacional.