Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

El Reglament d'Estudis de Postgrau aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València de 29 de novembre de 2011 establix el següent procediment en els diferents articles que s'especifiquen:

Article 15: Els tutors o tutores de tesis doctorals

1. Una vegada admés i matriculat al programa de doctorat, a tots els doctorands i doctorandes els serà assignat per part de la corresponent comissió acadèmica un tutor o tutora, doctor o doctora amb experiència investigadora acredita, lligat a la unitat o Escola que organitze el programa

Article 16. La direcció de les tesis doctorals

1. La comissió acadèmica responsable del programa assignarà a cada doctorand o doctoranda, en el termini màxim de sis mesos des de la seua matrícula, un director de tesi doctoral que podrà ser coincident o no amb el tutor o tutora. Esta assignació podrà recaure en qualsevol doctor/a, amb experiència investigadora degudament acreditada, amb independència de la Universitat, Centre o Institut en la qual preste els seus servicis

Article 17 Document de compromís doctoral

1. Amb posterioritat a la formalització de la primera matrícula, el doctorand o doctoranda, la Universitat, el tutor o tutora, i si escau el director o directora hauran de subscriure de manera conjunta el compromís doctoral, relatiu, entre altres qüestions, al procediment de resolució de conflictes que es puguen plantejar, als aspectes relatius a la propietat intel·lectual o industrial i, en general a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda

Article 18 Document d'activitats i pla d'investigació dels estudiants de doctorat

  1. Una vegada realitzada la primera matrícula es materialitzarà per a cada doctorand o doctoranda el document personalitzat d'activitats, on es registraran totes les activitats d'interés per al desenvolupament del doctorand o doctoranda, així com del desenvolupament de la tesi, a l'efecte de revisió pel tutor o tutora i el director de la tesi i la seua avaluació per la Comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent
  2. Amb anterioritat al fet que finalitze el primer acte el doctorand o doctoranda elaborarà un pla d'investigació, avalat pel tutor o tutora i el director o directa, este pla haurà d'incloure la metodologia i els objectius, els mitjans i la planificació temporal, així com l'informe favorable de la Comissió d'Ètica en Investigació Experimental de la Universitat de València, en els casos assenyalats. Este pla es podrà millorar al llarg de la seua permanència en el programa de doctorat i haurà de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora
  3. Serán objecte d'avaluació per la Comissió d'Ètica els plans d'investigació que incloguen l'experimentació amb humans o amb mostres biològiques humanes, l'experimentació animal i la utilització d'agents biològics patògens o organismes modificats genèticament
  4. Anualment la Comissió Acadèmica del Programa avaluarà el pla d'investigació i el document d'activitats juntament amb els informes que haurà d'emetre el tutor o tutora i el director o directora. L'avaluació positiva serà requisit per a poder continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que haurà de ser motivada, el doctorand o doctoranda haurà de ser novament avaluat en el termini de sis mesos, per al que s'haurà d'elaborar un nou pla d'investigació. Si es produïx una nova avaluació negativa, es donarà de baixa definitivament al doctorand o doctoranda. Davant estes resolucions que no esgoten la via administrativa, l'interessat podrà interposar recurs d'alçada, que resoldrà, previ informe de la Comissió d'Estudis de Postgrau, el Rector o persona en qui delega.
  5. Per a la matrícula d'anys successius serà necessari un informe favorable per part de la Comissió Acadèmica d'este document personal d'activitats i del pla d'investigació
  6. Estos documents hauran d'inscriure's i registrar-se en la Unitat de Gestió de Tercer Cicle del Centre de Postgrau