Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

Orientació acadèmica i professional

Els serveis d'orientació acadèmica responen a les necessitats del procés de formació dels estudiants com a investigadors.

 Des de la Universitat de València existeixen diferents programes de suport personal a l'estudiant (Ajudes pedagògiques, coneixement de les possibilitats de mobilitat, assessorament psicològic, programa de convivència, gestió de beques de col·laboració, etc.), els quals tenen com a principal objectiu el suport i orientació dels estudiants.

Totes les accions de suport i orientació (Assessorament, inserció laboral, pràctiques externes, mobilitat i intercanvi, beques i ajudes, formació complementària…) es troben disponibles per a l'estudiant accedint des de la pàgina web de la Universitat, concretament en l'apartat denominat ESTUDIANTS UV

 Concretament en esta pàgina es troba informació detallada de tots els programes de suport i els serveis responsables del seu desenvolupament, destacant informació referent a:

 - Matricula en Postgrau, dins d'este apartat s'accedeix al Doctorat, en què s'expliquen les característiques principals; com és el compromís doctoral, les taxes i la targeta universitària.

 - Beques i ajudes per a postgrau (En este apartat s'especifiquen les beques existents i informació de les convocatòries).

 - Postgrau, Informació Acadèmica, en el qual hi ha informació específica com són les convocatòries, normatives, calendari acadèmic i sobre la tesi doctoral.

 - Mobilitat i Intercanvi, s'aclareixen els diferents programes de mobilitat i els requisits i informació d'interés per al seu desenvolupament. Dins de l'apartat de mobilitat s'accedeix a Erasmus Postgrado, en el qual es disposa informació sobre la mobilitat internacional en el doctorat

- Cursos de lliure elecció, en este apartat s'inclou la normativa per a la realització dels cursos, les entitats que els organitzen i la proposta de cursos que poden desenvolupar.

- Activitats de participació, a la Universitat de València s'ofereix cada curs un conjunt d'activitats formatives de tipologia molt variada que es poden incorporar a l'expedient acadèmic i com a complement de la formació integral dels estudiants.

- Inserció professional, el Servei encarregat de la Inserció Laboral a la Universitat de València és l'OPAL (Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral. Su objetivo es potenciar la inserción laboral de los titulados de la Universitat de València, desarrollando las tareas necesarias para relacionar de forma eficaz la oferta y la demanda de empleo, consecuentemente es el servicio encargado de asesorar a los estudiantes en todo lo referente a la orientación profesional.

- Formació Complementària, en este apartat s'especifiquen tots els serveis que s'encarreguen d'oferir formació complementària, destaquen el Servei d'Esports, Servei de Normalització Lingüística, Centre d'Idiomes,… -

- Viure en la Universitat, en este apartat s'ofereix informació sobre l'allotjament, transport, programes culturals, biblioteques, esports i els avantatges universitaris.

 - Participació, associacionisme i voluntariat, en este apartat s'informa els estudiants de tots els aspectes relacionats amb les associacions i col·lectius (creació, cens, espais, ajudes, normatives), el voluntariat, la cooperació i la participació en els òrgans de govern de la universitat. –

- Assessorament i orientació. En la UV existeix una assessoria que ofereix orientació i assessorament en qüestions psicològiques, sexològiques i psicopedagògiques. Oferint informació sobre les tècniques i el treball psicològic que cal desenvolupar per a resoldre o superar un conflicte, i els recursos adequats per a facilitar un millor rendiment acadèmic. D'altra banda, també es pot sol·licitar orientació i assessorament en totes les qüestions jurídiques que es plantegen. L'objectiu d'este servei és donar informació de les vies legals per a superar un conflicte. Esta assessoria dona a conéixer els drets i els deures que com a ciutadans tenim davant l'administració i ajuda i posa a la disposició dels estudiants tota la informació per a desenvolupar un escrit, un recurs, redactar un contracte o omplir una sol·licitud. És important especificar l'assessorament i suport que s'ofereix a les persones amb alguna discapacitat, concretament la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), és un servei de la Universitat de València (UV) que naix amb la finalitat de vetlar pel principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació. Des d'esta unitat es coordinen diverses accions d'ajuda personalitzada, millores en les instal·lacions dels centres, campanyes de sensibilització, accions de suport en la docència i avaluació (adaptacions curriculars, ús de tecnologies d'ajuda, modificació de temps d'exàmens, flexibilització del calendari acadèmic)

 Si ens centrem en concret amb la ORIENTACIÓ PROFESSIONAL, es considera que un dels criteris de qualitat de l'ensenyament superior és la capacitat de la mateixa de facilitar la inserció professional i el desenvolupament de carrera dels titulats/as. És en este context on cobra sentit l'activitat de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament laboral de la Universitat de València (OPAL). L'OPAL, sorgeix com un servei d'orientació professional i de foment de l'ocupabilitat dels estudiants i titulats/as de la Universitat de València, amb el propòsit de servir de pont d'unió entre la formació i l'ocupació. L'OPAL, ofereix un servei integral que contempla les diferents àrees que es consideren fonamentals per a convertir a l'universitari en un agent actiu de la seua inserció, facilitant-li l'accés a recursos rellevants per a optimitzar la seua ocupabilitat i el seu accés a un mercat de treball de qualitat. Per a aconseguir esta fi, l'OPAL ha implantat una gamma d'activitats orientades a l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds que es puguen facilitar la inserció professional dels estudiants i diplomats/as i que es duen a terme des del seu departament d'orientació.

 El departament d'Orientació està compost per tècnics especialitzats en orientació professional d'universitaris, els quals duen a terme, entre altres, les següents accions:

· Assessorament personalitzat, presencial o En línia. A través del qual es detecten interessos i necessitats dels usuaris. S'aclareixen eixides i objectius professionals i s'identifiquen línies d'actuació i els recursos necessaris per a la seua consecució.

· Assessorament Col·lectiu presencial i En línia. Amb el motiu d'acostar els recursos d'inserció a un grup més ampli d'usuaris i en l'entorn acadèmic de l'universitari, els tècnics de l'OPAL, imparteixen cursos, seminaris, jornades en els propis centres.

· Publicació de notícies rellevants per a la inserció. El manteniment de la pàgina Web i la constant renovació de la seua secció de notícies d'interés per a la inserció, és una altra de les activitats d'este departament.

· Manteniment i Actualització de la base de dades amb recursos per a la inserció. És fonamental la labor dels tècnics d'orientació en l'adquisició, manteniment i actualització dels recursos d'inserció que permeten que l'usuari s'acoste i explore de mode eficient el mercat de treball.

· Formació. Una de les labors de l'àrea d'orientació consisteix en la identificació d'accions formatives d'interés per a la inserció i, a més, l'elaboració i implementació de cursos i tutorials que permeten l'adquisició de competències rellevants per a la inserció i el desenvolupament professional.

 Per això, posa a la teua disposició un servei d'orientació professional i laboral que donen a l'estudiant informació sobre els següents aspectes, molt rellevants per a la futura inserció laboral:

  • Eines i tècniques de cerca d'ocupació
  • Situació del mercat laboral
  • Eixides professionals per a les diferents titulacions
  • Competències i perfils més valorats en el mercat laboral - Formació d'interés per a la inserció
  • Planificació i desenvolupament de la carrera professional.

 Per a finalitzar, es podria concloure que, a través de tota la seua activitat d'este departament. Es posa l'accent que l'universitari/a:

 0. Arribe a un coneixement de si mateix/al fet que li facilite la presa de decisions (Preferències, fortaleses, debilitats, objectiu professional, etc)

 1. Sàpia analitzar i tinga informació sobre el mercat de treball (competències professionals més valorades, informació l'oferta i demanda, fonts d'informació, etc)

 2. Conega els modes més eficaços d'actuació (eines i tècniques de cerca d'ocupació, formació en habilitats personals, comunicació efectiva, etc).

 3. Es familiaritze amb el mode més eficaç d'afrontar un procés de selecció

 4. Adquirisca competències d'autonomia i desenvolupament personal

 5. Tinga accés al major nombre possible de recursos rellevants per a la inserció. Tota la informació sobre el servei d'assessorament per a la inserció laboral està disponible per a tota la comunitat universitària a través de la següent pàgina Web:

 http://www.fundacio.es/opal/index.asp?pagina=470

ESTUDIS DE DOCTORAT

En el cas dels Estudis de Doctorat, l'orientació acadèmica té unes característiques diferenciades a causa de les peculiaritats d'estos estudis, ja que existeix una relació personalitzada entre el tutor o tutora de la universitat i l'estudiant que cursa els estudis.

 Tenint en compte que l'objectiu és la consecució de les competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat, això implica la consecució d'un projecte d'investigació original i innovador, un pla de formació continuada com a suport del projecte d'investigació i l'elaboració del projecte professional del doctorand.

Ens el doctorand o doctoranda i el director o directora de la tesi es comprometen a establir una col·laboració mútua, en primer lloc, per a la presentació del projecte de tesi doctoral i la seua elaboració i finalment la defensa.

Això comporta al fet que existisca una interrelació entre tots dos constant que facilita l'orientació i informació als estudiants, ja que el director o directora es compromet a seguir amb regularitat la investigació del doctorand a orientar-li i a enfocar el projecte mentre es desenvolupa.

El doctorand o doctoranda ha d'informar regularment el director de l'evolució del treball, dels resultats aconseguits i dels problemes que se li puguen plantejar durant el seu desenvolupament, i es compromet a seguir les observacions que li faça el director o directora. En relació amb la supervisió i seguiment dels i les doctorands, volem destacar els següents aspectes, tenint en compte el Reglament d'Estudis de Postgrau aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València de 29 de novembre de 2011

Article 15: Els tutors o tutores de tesis doctoral

Una vegada admés i matriculat al programa de doctorat, a tots els doctorands i doctorandes els és assignat per part de la corresponent comissió acadèmica un tutor o tutora, doctor o doctora amb experiència investigadora acredita, lligat a la unitat o Escola que organitze el programa El tutor o tutora vela per la interacció del doctorand o doctoranda amb la comissió acadèmica, i en concret té les següents funcions:

· Es responsabilitza de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda

· Orienta a l'estudiant en l'elecció dels cursos, seminaris o altres activitats no reglades dirigides a la formació investigadora.

 Article 16. La direcció de les tesis doctorals

La comissió acadèmica responsable del programa assigna a cada doctorand o doctoranda, en el termini màxim de sis mesos des de la seua matrícula, un director de tesi doctoral que pot ser coincident o no amb el tutor o tutora. Esta assignació pot recaure en qualsevol doctor/a, amb experiència investigadora degudament acreditada, amb independència de la Universitat, Centre o Institut en la qual preste els seus serveis.

 Article 17 Document de compromís doctoral

 Amb posterioritat a la formalització de la primera matrícula, el doctorand o doctoranda, la Universitat, el tutor o tutora, i si escau el director o directora han de subscriure de manera conjunta el compromís doctoral, relatiu, entre altres qüestions, al procediment de resolució de conflictes que es puguen plantejar, als aspectes relatius a la propietat intel·lectual o industrial i, en general a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda

Article 18 Document d'activitats i pla d'investigació dels estudiants de doctorat

 Una vegada realitzada la primera matrícula es materialitza per a cada doctorand o doctoranda el document personalitzat d'activitats, on es registren totes les activitats d'interés per al desenvolupament del doctorand o doctoranda, així com del desenvolupament de la tesi, a l'efecte de revisió pel tutor o tutora i el director de la tesi i la seua avaluació per la Comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent

Amb anterioritat al fet que finalitze el primer any el doctorand o doctoranda elabora un pla d'investigació, avalat pel tutor o tutora i el director o directa, este pla ha d'incloure la metodologia i els objectius, els mitjans i la planificació temporal, així com l'informe favorable de la Comissió d'Ètica en Investigació Experimental de la Universitat de València, en els casos assenyalats. Este pla es pot millorar al llarg de la seua permanència en el programa de doctorat i ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora.

 Són objecte d'avaluació per la Comissió d'Ètica els plans d'investigació que incloguen l'experimentació amb humans o amb mostres biològiques humanes, l'experimentació animal i la utilització d'agents biològics patògens o organismes modificats genèticament.

 Anualment la Comissió Acadèmica del Programa avalua el pla d'investigació i el document d'activitats juntament amb els informes que ha d'emetre el tutor o tutora i el director o directora. L'avaluació positiva és requisit per a poder continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que ha de ser motivada, el doctorand o doctoranda ha de ser novament avaluat en el termini de sis mesos, per al que s'ha d'elaborar un nou pla d'investigació. Si es produeix una nova avaluació negativa, es dona de baixa definitivament al doctorand o doctoranda.

 Per a la matrícula d'anys successius serà necessari un informe favorable per part de la Comissió Acadèmica d'este document personal d'activitats i del pla d'investigació.

 Per a concloure, es considera que des de la Universitat de València es desenvolupen programes de suport i orientació als estudiants, el principal objectiu dels quals és atendre les seues necessitats i potenciar la seua formació integral.

Des de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat s'analitzen i diagnostiquen les possibles dificultats que poden existir en el desenvolupament del pla d'investigació de cada estudiant, posant èmfasi en possibles millores perquè els estudiants aconseguisquen desenvolupar les seues expectatives inicials, culminat amb èxit la seua tesi doctoral.