Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

Què són les activitats formatives de caràcter transversal?

Si bé l'activitat essencial del doctorat és la investigadora, els programes de doctorat inclouen altres activitats formatives que comprenen tant la formació transversal com la formació específica de l'àmbit de cada programa.

Per a conèixer les activitats obligatòries i optatives reconegudes per cada programa de doctorat, la seua durada o càrrega equivalent en hores i el nombre mínim d'hores que ha de realitzar, el/la doctorand/a ha de consultar la pàgina web del programa (apartat «Estructura», subapartats «Activitats transversals» i «Activitats específiques») i les indicacions de la seua Comissió Acadèmica i el seu tutor o tutora.

Per al cas de les activitats formatives transversals, cada curs acadèmic l'Escola de Doctorat aprova l'oferta general i la publica en la seua pàgina web.

Les activitats transversals aprovades s'ofereixen en una o més edicions, depenent del nombre d'estudiants previst, amb diferents dates, perfils i idiomes. Totes les edicions es cursen en modalitat a distància (en línia), tenen una durada equivalent a 15 hores i s'imparteixen a través de l'Aula Virtual de la UV (https://moodle.uv.es) durant aproximadament tres setmanes.

 

Inscripció

La inscripció en les activitats formatives transversals és gratuïta i actualment es realitza a través de la plataforma informàtica del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) (a la qual s'accedeix MOLT IMPORTANT amb l'usuari i contrasenya d'estudiant UV) durant el període de sol·licitud aprovat per l'Escola de Doctorat i anunciat cada curs acadèmic en la seua pàgina web.

De forma prèvia a la inscripció, és important consultar l'oferta aprovada en el curs acadèmic i planificar les activitats i edicions específiques de les mateixes que desitja cursar, tenint en compte els següents aspectes:

  • Cada estudiant pot inscriure's en una única edició de cada curs (per exemple, el curs codi 50000 “Redacció d’articles científics” té 13 edicions; l’alumnat podrà inscriure’s tan sols en una d’aquestes). Si no supera l'activitat amb APTE/APROFITAMENT, no podrà tornar a cursar-la fins al següent curs acadèmic.
  • En la descripció de cadascuna de les edicions s'especifiquen les dates, l'idioma de treball i, si escau, el perfil d'estudiant al què es dirigeix per àrees acadèmiques (el curs “Redacció d’articles científiques”, es distribueix en àrees de coneixement)

 

ENLLAÇ INSCRIPCIÓ: https://ir.uv.es/bOnWiB5

 

Llista d’espera:

En el cas que no queden places disponibles en cap de les edicions d’una activitat transversal en la que l’alumne/a vullga inscriure’s, aquest es podrà inscriure en l’edició anomenada “Llista d’espera”, ofertada en cadascuna d’aquestes activitats. La llista d'espera s'utilitzarà en cas que hi hagen places lliures o baixes.

En l’apartat Catàleg activitats transversals es pot consultar el nom de l’edició assignada per a cada activitat a la llista d’espera, que sempre té la mateixa denominació: “Llista d’espera” seguit del nom de l’activitat transversal de doctorat corresponent. Exemple: “Llista d’espera Redacció d’articles científics”

MOLT IMPORTANT: Cal tenir en compte que no és possible inscriure’s a la llista d’espera d’una activitat si prèviament el/la doctorand/a ja s’ha matriculat en una edició d’aquesta activitat.

Una volta finalitzat el període d’inscripció, l’Escola de Doctorat valorarà les sol·licituds de llista d’espera, prioritzant als doctorands i doctorandes que es troben en els darrers anys del seu doctorat, als que tractarà d’ubicar en les activitats transversals sol·licitades, sempre que aquestes siguen requerides pel seu programa de doctorat i necessàries per a completar la seua formació.

La gestió de les llistes d’espera es farà exclusivament a través dels grups de llista d’espera ja esmentats. No es gestionaran a través del correu electrònic.

 

Període d'inscripció del curs acadèmic 2023/2024

El període d'inscripció a les activitats formatives transversals del curs acadèmic 2023/2024 romandrà obert des de les 10:00 hores del dia 1 de desembre fins a les 14:00 hores del 15 de desembre de 2023.

 

Guia d'inscripció

En el següent document pot trobar la guia d'ajuda per a la inscripció en activitats formatives transversals:

>> Guia d’inscripció en activitats formatives transversals (pdf)

És important recordar que la forma d'accés als cursos de doctorat serà sempre «Accés per a personal amb usuari i contrasenya de correu activa de la Universitat de València». L'usuari i contrasenya que cal utilitzar és el proporcionat durant el procés de primera matrícula, és a dir, l'usuari amb el qual els i les estudiants accedeixen al seu compte de correu electrònic de la Universitat, del tipus «usuario@alumni.uv.es»

Superació i acreditació

La superació de les activitats transversals la determinarà el professorat de l'activitat, comprovada l'assistència i participació del doctorand/a en l'activitat formativa i l'assoliment dels resultats d'aprenentatge previstos en l'activitat formativa.

Si necessita realitzar alguna consulta durant el curs acadèmic, haurà de dirigir-se l´Escola de Doctorat (Suport a l´estudiant)

Una vegada finalitzada la totalitat de les activitats oferides en cada curs acadèmic, es traslladarà la informació a l'expedient de l'alumne, previsiblement al mes de setembre. Fins eixe moment la informació no estarà actualitzada.