Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

D’acord amb el Reial Decret 99/2011, que regula els ensenyaments oficials de Doctorat, el títol de Doctor inclourà en el seu anvers la diligència “Tesi en règim de cotutela amb la Universitat U” sempre que concórreguen les següents circumstàncies:

  • Que la tesi doctoral estiga supervisada per dos o més doctors de dos universitats, una espanyola i altra estrangera, que hauran de formalitzar un conveni de cotutela.
  • Que durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor el doctorand haja realitzat una estada mínima de sis mesos en la institució amb la que s’estableix el conveni de cotutela, realitzant treballs d’investigació, bé en un sol període o bé en diversos. Les estades i les activitats seran reflectides en el conveni de cotutela.

 

Per tal de començar els tràmits per a la signatura del conveni de cotutela d’un doctorand amb altra universitat, cal que es complisquen els següents requisits administratius:

  • Que el doctorand o doctoranda estiga admès/a en un programa de doctorat tant en la Universitat de València com en la universitat amb la qual se signarà el conveni.
  • Que es presente a l’Escola de Doctorat la sol·licitud de cotutela, degudament signada per la persona sol·licitant i els responsables de la tesi a la Universitat de València (tutor/a, director/a i coordinador/a del programa de doctorat).

 

La Universitat de València, amb la col·laboració del doctorand/a, negociarà amb l’altra universitat la redacció del text del conveni, en el qual haurà d’especificar-se, entre altres:

  • Els codirectors o codirectores de la tesi.
  • Els períodes concrets que el doctorand o doctorand passarà en cadascuna de les dues universitats, tenint en compte que l’estada mínima a la Universitat de València haurà de ser de 9 mesos; i l’estada mínima a l’altra universitat, de 6 mesos.
  • La universitat en la qual tindrà lloc la defensa de la tesi: independentment del lloc on es realitze l’acte de defensa, el depòsit haurà de realitzar-se en ambdues universitats.
  • Les llengües que s’utilitzaran en la redacció de la tesi i en la seua defensa.
  • La universitat en la qual s’abonaran, cadascun dels cursos acadèmics, les taxes de matrícula: tot i que el doctorand o doctoranda estarà matriculat/da durant tot el període en ambdues universitats, les taxes sols se satisfaran en una universitat; concretament, cada curs es pagaran en la universitat en la qual el doctorand/a realitze una estada més llarga.
  • El compromís de les dues universitats, sobre la base d’una única defensa de tesi, a lliurar el títol de doctor corresponent, amb el pagament previ dels drets d’expedició que corresponguin a cadascuna d’elles.