Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Ciències Socials

Com a requisit general d’accés han d’estar inclosos en algun dels supòsits de l’article 6 de l’RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d’aquest Reial decret.


REQUISITS/CRITERIS D’ADMISSIÓ
Com a requisit específic:
a) Han d’haver cursat algun dels màsters universitaris per la Universitat de València associats a aquest programa de doctorat: màster en Ocupació i Intervenció en el Mercat Laboral, màster en Prevenció de Riscos Laborals, màster en Gestió Cultural, màster en Sociologia i Antropologia de les Polítiques Públiques, màster en Direcció i Gestió de Recursos Humans i Màster en Benestar Social.
En cas d’estar en possessió del Diploma d’Estudis Avançats (DEA), obtingut d’acord amb el que disposa el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el regulat per l’RD 185/85, l’han d’haver cursat en programes de doctorat afins a aquest.
b) També poden ser admesos els que hagen cursat altres estudis de màster diferents dels que assenyala el punt anterior, sempre que es tracte de màsters afins a aquests o bé a les línies de recerca del doctorat.
L’afinitat és determinada per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.
Les persones que complisquen els requisits anteriors poden accedir al programa de doctorat. Serà la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l’encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l’admissió del doctorand.