Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques

Requisits generals d'accés: Els aspirants han d'estar inclosos en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest reial decret.

REQUISITS ESPECÍFICS D'ADMISSIÓ: Si algú compleix els requisits generals d'accés esmentats en l'apartat anterior, pot ser admesos al programa de doctorat en Didàctiques Específiques, sempre que a més complisca algun dels requisits RE1 a RE4 i els requisits RE5 i RE6, referits sempre a la didàctica específica en què l'estudiant vol especialitzar-se.
RE 1 (perfil idoni d'accés). Estar en possessió del títol del màster universitari en Investigació en Didàctiques Específiques per la Universitat de València - Estudi General o d'un màster universitari oficial d'una altra universitat espanyola que proporcione una formació investigadora equivalent a l'anterior.
RE 2 (perfil idoni d'accés). Estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA) –obtingut d'acord amb el que disposa el RD 778/98– o de la Suficiència Investigadora –segons el que regula el RD 185/85–, obtinguts en un programa de doctorat especialitzat en la didàctica específica corresponent.
RE 3 (perfil idoni d'accés). Estar en possessió d'un títol de postgrau universitari oficial de caràcter investigador d'algun país pertanyent o aliè a l'EEES que proporcione una formació equivalent a la del màster esmentat en el requisit RE1 i que faculte al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat.
RE 4 (altres perfils d'accés). Estar en possessió d'un títol de màster universitari oficial, del DEA, de la Suficiència Investigadora o d'un títol de postgrau universitari oficial d'un país pertanyent o aliè a l'EEES que faculte al país expedidor per accedir a estudis de doctorat diferents dels esmentats en els requisits RE1 a RE3. Els aspirants amb aquest perfil han de presentar documentació que acredite que posseeixen els coneixements disciplinaris de nivell de grau necessaris per poder desenvolupar les activitats investigadores pròpies de la didàctica específica triada. La CAD estudiarà de manera individualitzada cada sol•licitud d'admissió i valorarà la necessitat que cada sol•licitant curse determinats complements de formació investigadora específica en el màster universitari en Investigació en Didàctiques Específiques de la Universitat de València.
RE 5 (per a tots els perfils d'accés). Presentar per escrit una proposta de tema de recerca, susceptible d’esdevenir un projecte de tesi doctoral, en la qual s'especifiquen objectius o hipòtesis de recerca, s'esmenten publicacions rellevants en relació amb el tema proposat, es caracteritze un marc teòric pertinent i s'esquematitze una metodologia de recerca.
RE 6 (per a tots els perfils d'accés). Posseir un nivell de comprensió lectora de l'anglès equivalent al que s'exigeix per obtenir el nivell B1 en aquest idioma. Els aspirants que no tinguen cap certificat o diploma de acredite que tenen el nivell B1 o superior d'anglès, poden realitzar una prova interna del programa de doctorat per superar aquest requisit.