Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Sol·licitud del Títol Universitari

Es pot sol·licitar a través de la Seu Electrònica o acudint personalment l'interessat a la secretaria de la Facultat.

1.- A través de la Seu Electrònica:  Entreu.uv.es

 • No és necessari acudir a la secretaria de la Facultat..
 • El pagament del títol es realitza amb targeta de crèdit per passarel·la de pagament i l'estudiant obté el certificat d'haver abonat els drets per a l'expedició del títol en document pdf signat digitalment.

2.- Acudir l'interessat/a a la secretaria de la Facultat proveït del DNI o passaport en vigor, amb una fotocòpia de dit document.

Abonar la taxa per Dipòsit de Titul que se li lliurarà i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb la documentació que se li haurà lliurat emplenada.

Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:

 •  Full de representació, conforme al següent model.
 •  Fotocòpia del DNI de la persona representada.
 •  Identificació de la persona que fa la gestió.

Lliurament del Títol Universitari

1.- L'interessat rebrà notificació que el seu titul està a la nostra Secretaria.

2.- Acudir l'interessat/a proveït de DNI o passaport i del resguard del dipòsit del títol.

3.- En cas de no poder retirar-ho personalment i, d'acord amb l'Ordre de 8 de Julio de 1988 que desenvolupa els Reials decrets 185/1985 i 1496/1987 sobre Expedició i Lliurament de Títols Universitaris Oficials, haurà d'aportar els següents documents:

 •  Poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial.
 •  DNI no caducat de l'autoritzat.
 •  Fotocòpia del DNI no caducat de la persona que autoritza.

4.- Sol·licitud d'enviament del títol a un centre oficial més proper al lloc de residència de l'estudiant:

 • Petició per escrit a la secretaria de la Facultat
 • Es farà arribar un rebut a l'estudiant per a abonar la taxa per enviament (15€ destinació Espanya, 30€ destinació Europa, 50€ destinació resta països)
 • S'enviarà el títol i l'interessat ho arreplegarà en el lloc que haja sol·licitat personalment

CERTIFICADOS

Per a l'obtenció de certificats, disposes de 2 vies:

1.- Obtenció de certificats en la Seu electrónica

A través de l'ENTREU es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. Els estudiants podran obtenir, entre d'altres, els certificats de matrícula, d'assegurança escolar, de taxes de matrícula i de l'expedient acadèmic. Únicament estudis de Grau i Màster.

2.- obtenció de certificats personant-te en la secretaria

L'emissió de certificats pot realitzar-se en castellà, valencià i anglès

1.- Acudir l'interessat/a o persona autoritzada a la Secretaria en horari d'atenció al públic

2.- Tipus: (Depenent del tipus de certificat comporta el pagament d'una taxa o no)

• Certificat de matricula. Sense taxa
• Certificat de renovació del carnet de familia nombrosa. Sense taxa.
• Certificat de taxes de matricula. Sense taxa
• Certificat d'estudis. Amb taxa. Si és per a ús intern de la Universitat de València, aquest esta exempt  de pagament
   Descarrega Sol.licitud de certificat.

3.- Abonar la taxa per certificació, si procedeix, que se li lliurarà i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb l'imprès de sol•licitud.

4.- Una vegada realitzat allò descrit al punt nº 3; en el termini de 7 dies podrà retirar de la Secretaria la certificació corresponent per al que haurà d'aportar els els documents indicats a continuació.
 

Lliurament de certificats d'estudis

Haurà d'aportar els següents documents:

1. El rebut que li lliurem en el moment de la sol•licitud.
2. Document identificatiu (DNI, passaport, carnet d'estudiant ..)

Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:

Full de representació, conforme al següent model.
• Fotocòpia del DNI de la persona representada.
• Identificació de la persona que fa la gestió.