Logo UVGrau en Enginyeria QuímicaEscola Tècnica Superior d'Enginyeria(ETSE) Logo del portal

Perfil d'ingrés recomanat

L'ordre de 25 de novembre de 1999, relaciona cadascuna de les vies d'accés que componen les Proves d'Accés a la Universitat amb titulacions universitàries oficials. L'elecció per part de l'estudiant de la modalitat de batxillerat que va a cursar, li donarà preferència en el nombre de titulacions universitàries a les quals podrà optar una vegada superada les Proves d'Accés a la Universitat.

Per a accedir al Grau d'Enginyeria Química es recomana que el/l'estudiant haja realitzat el Batxillerat de Ciències i Tecnologia, havent cursat assignatures de Física, Matemàtiques i Química. D'igual manera, es recomana que aquells estudiants que provinguen de Cicles Formatius Superiors, hagen cursat aquestes assignatures. Cas de ser necessari, s'oferiran cursos de nivell per a l'alumnat de nou ingrés que necessiten un reforç en Física, Química i/o Matemàtiques per a poder incorporar-se adequadament als estudis.

El perfil de l'estudiant que millor s'adapta a aquesta titulació inclouria com a aspectes destacats:

  • Interès pels processos industrials
  • Ment pràctica i resolutiva
  • Capacitat d'abstracció i de resolució de problemes.
  • Capacitat d'adaptació a canvis