Logo UVDegree in Labour Relations and Human ResourcesFaculty of Social Sciencies Logo del portal

  • estudiants

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que «tots els ensenyaments oficials de grau han de concloure amb l’elaboració i la defensa d’un treball de fi de grau, que ha de formar part del pla d’estudis. El treball de fi de grau ha de tenir entre 6 i 30 crèdits, s’ha de fer en la fase final del pla d’estudis i ha d’estar orientat a l’avaluació de competències associades al títol».

Normativa:

Requisits:

Per poder realitzar el TFG és necessari haver cursat o estar cursant totes les matèries de Formació Bàsica i Obligatòria del Grau, i estar matriculat en un dels itineraris de 4t curs.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy