Logo de la Universitat de València Logo Grau en Traducció i Mediació Interlingüística Anglés, Francés i Alemany Logo del portal

Calendari d'extinció de Segon Cicle de Llicenciatura en Traducció i Interpretació

El present pla d'estudis del títol de graduat/ada en Traducció i Mediació Interlingüística entrarà en vigor en el curs 2010-2011 amb un procediment d'implantació progressiva curs a curs, i als efectes del què estableix l’article 11.3 del Reial Decret 1497/87, de 27 de novembre, es declararà extingit el plan d’estudis conduent al títol oficial de segon cicle de llicenciat/ada en Traducció i Interpretació per la Universitat de València publicat al BOE de 15 de juny de 1998. Es respectaran les quatre convocatòries (segons queden regulades pels Estatuts de la Universitat de València) per a aquells estudiants que es troben cursant els estudis de llicenciat/ada i s'implementaran les accions tutorials i d'orientació necessàries. Perquè s'acurte el procés s'implantaran 1r i 2n el curs 2010-2011, 3r en 2011-2012 i 4t en 2012-2013.