Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

De la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació depenen en aquests moments els títols següents: Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Periodisme, Grau en Estudis Anglesos, Grau en Estudis Hispànics, Grau en Filologia Catalana, Grau en Filologia Clàssica, Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures i Grau en Traducció i Mediació Interlingüística.

La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació es regeix per la Junta de Facultat que està composta pel degà o degana, que la presideix, 26 representants del Personal Docent i Investigador (PDI), 1 representat del Personal d’Investigació en Formació (PIF), 4 representants del Personal Administratiu i de Serveis (PAS), i 11 representants d'estudiants. La Junta discuteix i decideix sobre assumptes que concerneixen a l'organització i funcionament de la Facultat. A les juntes de facultat pot assistir qualsevol membre de la facultat: professors, personal administratiu i de serveis i estudiants. Tots tenen veu, però, només tenen vot aquells que han estat elegits expressament membres de la Junta de Facultat.

La gestió diària del centre és responsabilitat de l'Equip deganal que en l'actualitat està format per la degana, el secretari, dos vicedegans i tres vicedeganes amb diferents responsabilitats. A la pàgina web es troben les competències dels membres de l'equip, la seva adreça de correu electrònic i els seus horaris de consulta.
Hi ha a més una sèrie de comissions de treball amb representants de tots els departaments i diverses àrees de coneixement, així com d'estudiants, que s'ocupen de supervisar en petits grups diferents àmbits de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.