Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

Per tal d’obtenir el títol de Graduat/ada en Traducció i Mediació Interlingüística per la Universitat de València cal cursar 240 crèdits ECTS: 60 de Formació Bàsica, 150 obligatoris i 30 optatius. Cada estudiant ha de triar obligatòriament una llengua B (primera llengua estrangera) i una llengua C (segona llengua estrangera), distinta de l’anterior, i cursar totes les assignatures que componen aquests mòduls. Les opcions són les següents:

 • Llengües B: alemany, francès, anglès.
 • Llengües C: alemany, francès, anglès, italià.

En funció d’aquesta combinatòria (B i C), el Grau en Traducció i Mediació Interlingüística per la Universitat de València té 9 itineraris formatius distints:

 • Llengua B (alemany) i Llengua C (francès)
 • Llengua B (alemany) i Llengua C (anglès)
 • Llengua B (alemany) i Llengua C (italià)
   
 • Llengua B (anglès) i Llengua C (alemany)
 • Llengua B (anglès) i Llengua C (francès)
 • Llengua B (anglès) i Llengua C (italià)
   
 • Llengua B (francès) i Llengua C (alemany)
 • Llengua B (francès) i Llengua C (anglès)
 • Llengua B (francès) i Llengua C (italià)

Cada estudiant ha de doncs triar el seu itinerari escollit i l’ha de seguir íntegrament (veure fitxes específiques). Per tal de graduar-se, s'haurà de cursar un dels esmentats itineraris. En tot cas, es poden fer tots els itineraris que es desitge (que quedaran reflectits en el SET – Suplement Europeu al Títol), però es tracta d’un únic Grau i, per tant, hi ha dret a només un títol oficial.