Logo de la Universitat de València Logo Junta electoral Logo del portal

Protocols per als processos electorals

D'acord amb el que disposa la disposició addicional tercera del Reglament Electoral General de la Universitat de València: "Una vegada aprovat el present reglament, la Junta Electoral confeccionarà els models d'actes i documents que hagen d'aplicar-se en els procediments electorals regulats en el mateix, procedint a la seua publicació i donant-los àmplia difusió entre la comunitat universitària".

Per tot això, la Junta Electoral de la Universitat de València reunida el 7 d'octubre de 2014, va aprovar els models i protocols i els fa públics al seu web perquè serveixquen de guia i ajuda a les persones usuàries i que intervinguen en els processos electorals.

Aquests models i protocols serveixen tant per a la renovació total de l'òrgan com per al cobriment de vacants produïdes.