Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

CALENDARI DE PRÀCTIQUES PER AL CURS 2024-2025 (Publicat el 6 de juny de 2024)

 Avançament de les pràctiques III al 1er quadrimestre i del TFG a març Sol·licitud - Termini sol·licitud: deL 8 al 12 de juliol de 2024. Aquesta petició es farà enviant la sol·licitud a: practicumagisteri@uv.es.

Per a presentar la Proposta de Tema de TFG s'haurà d'emplenar aquest formulari per a que la Comissió de Practicum i TFG la valore.

NOTA: Aquesta sol·licitud NO és per a l'alumnat que solament tinga pendent de superar el Treball de Fi de Grau (TFG). Aquest alumnat té la possibilitat de sol·licitar, enviant un correu electrònic a practicumagisteri@uv.es, l'avançament del TFG al mes de novembre. Veure Avançament del TFG a novembre de 2024 per a llegir més detalls sobre aquest procediment.

   - Calendari: elecció i realització de les pràctiques curs 2024-25(la sol·licitud de canvi de centre de pràctiques es farà enviant un correu electrònic a practicumagisteri@uv.es dins del termini establit)

   - Calendari: Pràctiques I curs 2024-25

   - Calendari: Pràctiques II curs 2024-25

   - Calendari: Pràctiques III curs 2024-25

   - Calendari: Pràctiques (segona menció) curs 2024-25

 

CALENDARI DE TFG PER AL CURS 2023-2024

Calendari del TFG per al curs 2023-2024 (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri, 30 de maig de 2023). DEFENSA DE TFG DAVANT DE TRIBUNAL: L'alumnat que desitge defensar el TFG davant tribunal haurà d'enviar un correu electrònic a practicumagisteri@uv.es en el que conste aquesta petició, nom i cognoms; el termini per a fer aquest petició serà el mateix que està establit en el calendari oficial de TFG per a pujar aquest document a la seu electrònica-ENTREU.

 

CALENDARI DE TFG PER AL CURS 2024-2025 (Publicado el 6 de junio de 2024)

- Avançament del TFG a novembre 2024 (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri, 3 de juny de 2024);  Termini de sol·licitud: període de matrícula; per a l'alumnat que no haja superat el TFG en la 2ª convocatòria (setembre 2024) el termini finalitzarà el 27 de setembre. Aquesta petició es farà enviant un correu electrònic a: practicumagisteri@uv.es en què s'ha de fer constar el nom, cognoms i DNI. Si es vol demanar també l'avançament de convocatòria d'altres assignatures pendents s'haurà de fer en el moment de la matrícula (mitjançant l'aplicació de matrícula).

- Període de matrícula extraordinària de l'assignatura Treball de Fi de Grau (TFG): febrer de 2025; la petició de matrícula es farà enviant un correu electrònic a: practicumagisteri@uv.es en el qual s'ha de fer constar el nom, cognoms i DNI.

- Avançament del TFG a març 2025 (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri, 3 de juny de 2024). Termini sol·licitud: del 7 al 9 de febrer de 2024; la petició d'avançament a març es farà enviant un correu electrònic a: practicumagisteri@uv.es en què s'ha de fer constar el nom, cognoms i DNI o mitjançant registre electrònic (wwww.uv.es/eregistre), dirigit a la Facultat de Magisteri

 

El termini per a presentar les ACREDITACIONS escanejades dels requisits lingüístics, llengua estrangera B1 i Valencià C1 (aquest últim en el cas en què no s'hagen cursat els crèdits en valencià que estableix la normativa), finalitza l'últim dia establit en el Calendari del TFG per a pujar el TFG a la Seu Electrònica (ENTREU), tant per a la 1a convocatòria com per a la 2a ; el Calendari del TFG està publicat en aquesta web.

Aquesta documentació s'haurà de presentar enviant un correu electrònic amb les acreditacions escanejades a practicumagisteri@uv.es o mitjançant registre electrònic (wwww.uv.es/eregistre), dirigit a la Facultat de Magisteri, grup “Presentació requisits lingüístics”.

 

  REDUCCIONS I/O MODIFICACIONS DEL PERÍODE DE PRÀCTIQUES

  • Exempció parcial de les Pràctiques

L'estada en els centres de pràctiques podrà reduir-se si s'acredita l'experiència laboral, d'acord amb els requisits establits en la Sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 13 de setembre de 2024, tots dos inclosos.

On presentar la sol·licitud: en línia, enviant el formulari de sol·licitud complimentat, signat i escanejat per correu electrònic a practicumagisteri@uv.es

  • Realització de pràctiques en període no ordinari

El període d'estada en els centres de pràctiques podrà ser modificat quan es donen determinades situacions contemplades en la Sol·licitud. També hauran d'emplenar i presentar el document de comunicació de dates de realització de les pràctiques en període no ordinari

Serà possible la realització de Pràctiques II en el Segon quadrimestre del curs quan es donen determinades situacions contemplades en la Sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 6 de setembre de 2024, tots dos inclosos. Els terminis de presentació de sol·licituds per causes sobrevingudes poden consultar-se en els Calendaris de Pràctiques III i III.

On presentar la sol·licitud: en línia, enviant el formulari de sol·licitud complimentat, signat i escanejat per correu electrònic a practicumagisteri@uv.es

 

Si té algun dubte, pose's en contacte amb practicumagisteri@uv.es

Si no pot obrir el formulari (o la sol·licitud), ací té un tutorial que pot ser d'ajuda.