Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià Logo del portal

Treball Fi de Màster

El Treball de Fi de Màster és una assignatura anual del segon curs del Màster que han de cursar obligatòriament tots els estudiants.


El Treball de Fi de Màster, en l’opció d’orientació professional, és a dir, per a aquells estudiants que han cursat l’assignatura de Pràctiques externes, consistirà en l’elaboració d’un projecte professional dins de l’itinerari d’especialitat triat i del camp professional en el qual s’han realitzat les Pràctiques externes. El Treball de Fi de Màster ha de permetre l’aplicació de les competències adquirides en les assignatures ja cursades i completar la formació teòrica i aplicada en l’àrea professional corresponent al perfil triat.


El Treball de Fi de Màster, en l’opció d’orientació investigadora, és a dir, per a aquells estudiants que han cursat l’assignatura de Formació en tècniques i recursos per a la investigació, consistirà en l’elaboració d’un treball d’investigació dins de la línia d’investigació triada per l’estudiant. El Treball de Fi de Màster ha de permetre l’aplicació de les competències adquirides en les assignatures ja cursades i completar la formació teòrica i metodològica en el camp de la investigació filològica.
És recomanable haver cursat o estar matriculat d’un mínim de 60 crèdits d’assignatures troncals i optatives.


El TFM  podrà orientar-se en alguna o diverses de les següents direccions:

1-Projecte professional en les àrees pròpies del Màster. 

El projecte professional podrà centrar-se en una d’aquestes línies:

 • -Avaluació de materials educatius existents.
 • -Avaluació i adequació de materials educatius a un context específic.
 • -Elaboració de materials educatius.
 • -Disseny d’un projecte de lectura de centre.
 • -Disseny d’un mitjà de comunicació de centre.
 • -Disseny de recursos tecnològics per a la promoció de la lectura i l’escriptura literària.
 • -Disseny d’un programa de divulgació i promoció de la cultura literària per a un context específic.
 • -Avaluació de recursos i materials per a l’educació literària.
 • - Avaluació i adequació de materials i recursos per a l’educació literària en un context específic.
 • -Disseny d’una empresa de serveis lingüístics (correcció de textos, traducció, edició, ...).
 • -Disseny d’una col·lecció o de materials de lectura (de caràcter divulgatiu, cientificotècnic, acadèmic, literari,...).
 • -Avaluació i propostes de millora de materials de lectura existents en el mercat.
 • -Disseny de plans de gestió del plurilingüisme i la interculturalitat en àmbits específics.
 • -Disseny de plans de formació d’adults vinculats a la formació lingüística i literària.
 • -Disseny de plans o campanyes de promoció lingüística i cultural en contextos específics.
 • -Avaluació, adequació i/o disseny de recursos i materials per a la traducció especialitzada

2- Treball d’investigació en l’àrea dels estudis filològics. 

El treball d’investigació podrà orientar-se en una d’aquestes dues direccions:

 1. temes d’investigació específicament filològics (lingüístics i/o literaris), amb una orientació teòrica i/o descriptiva, i amb una perspectiva sincrònica o diacrònica.
 2. temes d’investigació relacionats amb les aplicacions de la filologia als àmbits professionals propis del Màster.

El treball d’investigació podrà centrar-se en una d’aquestes línies d’investigació:

 • -Anàlisi dels diferents aspectes de la gramàtica catalana (fonètica, fonologia, morfologia i sintaxi)
 • -Anàlisi dels diferents aspectes de la situació social de la llengua catalana (en diferents vessants: jurídic, polític, econòmic, sociològic o antropològic) i dels fenòmens de variació lingüística amb les seues múltiples dimensions (social, cultural, simbòlica, política, econòmica, funcionals, espacial o temporal).
 • -Anàlisi, edició, contextualització i recepció de textos literaris i teatrals en llengua catalana de l’època medieval i moderna.
 • -Anàlisi, edició, contextualització i recepció de textos literaris i teatrals en llengua catalana de l’època contemporània.
 • -Anàlisi de les aplicacions de la filologia catalana a l’àmbit professional, com ara, l’ensenyament de la llengua i la cultura literària en contextos multilingües; l’assessorament lingüístic, especialment en contextos institucionals o en mitjans de comunicació; la gestió cultural i de les indústries de la llengua, particularment en el sector editorial; o l’anàlisi i estudi de corpus textuals de traducció directa o inversa, així com l’elaboració de protocols d’anàlisi de les tasques de traducció i avaluació de recursos de traducció assistida.