Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Logo del portal

La nova Llei d’Auditoria de Comptes, explicada per Cristina De Fuentes

Un ordenador con gráficos

L’auditoria de comptes està vivint en els últims anys, més que una onada reguladora, com inicialment se li va dir, una marejada de canvis legislatius que ha vingut provocada per la greu crisi financera dels últims anys.

24 de de juny de 2016

Així, des de l’any 2006 i en relació amb l’auditoria legal, s’han aprovat dues directives comunitàries, un reglament comunitari, dues lleis, un text refós, un reglament i esperem que d'ací a poc temps s’aprove un nou reglament d’auditoria comptable.

L’última novetat és l’entrada en vigor, el passat 17 de juny de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, derogant el Text Refós vigent fins aquesta data. Complint amb les nostres obligacions com a Estat Membre de la Unió Europea, amb aquesta nova Llei s’ha realitzat la transcripció de la Directiva 2014/56/EU i s’han incorporat algunes de les opcions replegades en el Reglament (UE) 573/2014 per Entitats d’Interés Públic.

Amb aquesta nova Llei s’ha realitzat la transcripció de la Directiva 2014/56/EU i s’han incorporat algunes de les opcions replegades en el Reglament (UE) 573/2014

L’objectiu d’aquesta Llei, en línia amb l’anterior, és millorar la qualitat i reforçar la credibilitat de l’auditoria de comptes. Per a això, la Llei utilitza com a principals novetats l'èmfasi en l’escepticisme professional que ha de presidir l’actuació de l’auditor de comptes, algunes modificacions al règim que regula la independència de l’auditor o mesures que intenten limitar la dependència econòmica de l’auditor enfront del client.

També s’insta a totes les empreses auditores a implementar un sistema intern de control de qualitat que permeta detectar i corregir les amenaces a la independència o errors en l’emissió de l’informe.

La nova Llei incorpora, a més, un capítol dedicat a les Entitats d’Interés Públic en el qual, entre altres mesures, s’indique el catàleg de serveis addicionals que no pot prestar l’auditor o s’establisquen els terminis de rotació del soci responsable i de la firma d’auditoria. A més, s’estableixen noves vies de comunicació amb els organismes reguladors, ja que s’estableixen nous informes que hi han de ser remesos a l'ICAC i als organismes supervisors de les Entitats d’Interés Públic.

La nova Llei incorpora, a més, un capítol dedicat a les Entitats d’Interés Públic en el qual, entre altres mesures, s’indique el catàleg de serveis addicionals que no pot prestar l’auditor

Finalment, altra de les grans novetats és el nou format de l’informe d’auditoria, amb el contingut informatiu més gran, especialment respecte als riscs detectats per l’auditor.

Així que, caldrà agarrar-se bé al flotador de la formació acadèmica si volem mantindre'ns a flotació en la marejada de la normativa d’auditoria.