Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Logo del portal

Reforma del Pla General Comptable i les normes de consolidació

Monedas

L'esborrany del projecte de Real Decret pel qual es modifica el Pla General Comptable (PSG) va ser publicat en desembre del 2015, però ha estat paralitzat fins a la constitució del nou govern. Algunes de les principals novetats que presenta estan relacionades amb la Formulació de Comptes Anuals Consolidats.

 

17 de de novembre de 2016

La directiva 2013/34/UE del Parlament Europeu i del Consell va ser redactada amb la finalitat de simplificar les obligacions comptables de les petites empreses. El primer pas dins del nou procés d’amortització comptable es va donar amb l’aprovació de la recent Llei 22/2015 d’Auditoria de Comptes, en la que s’han recollit les modificacions necessàries a introduir en el Codi de Comerç (CdC) i en el text de la Llei de Societats de Capital.

Ara el següent pas consisteix en el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes al nostre Dret comptable, mitjançant l’aprovació del Reial Decret de les modificacions en el Pla General de Comptabilitat (PGC), al Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses (PGC-Pymes), a les Normes per a la formulació de Comptes Anuals Consolidats (NFCAC) i a les Normes d’Adaptació del Pla General de Comptabilitat.

Ara el següent pas consisteix en el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes al nostre Dret comptable

Un dels canvis a destacar té a veure amb els actius tangibles, especialment el fons de comerç. En aquest sentit, a l’article 4 es planteja novetats en les NFCAC sobre els supòsits de dispensa i exclusió de l’obligació de consolidar, el tractament del fons de comerç de consolidació i algunes millores tècniques.

L’immobilitzat immaterial s’anirà amortitzant al llarg de la vida útil d'aquest. No obstant això, en casos excepcionals en què la vida econòmica útil del fons de comerç i els costos del desenvolupament no poden deduir-se de manera fiable, aquests actius s’amortitzaran en un termini màxim determinat per l’estat Membre. Aquest termini no serà inferior als 5 anys ni superior als 10 i es proporcionarà una explicació sobre aquest termini en les notes explicatives dels estats financers dins de la Memòria dels comptes anuals. A més a més, el fons de comerç únicament podrà figurar en l’actiu del balanç quan s’haja adquirit a títol onerós.

L’immobilitzat immaterial s’anirà amortitzant al llarg de la vida útil d'aquest

Pel que fa a les normes internacionals d’informació financera, es recomana no amortitzar el fons de comerç i comprovar tots els anys el seu eventual deteriorament de valor. No obstant això, en Espanya segueix l’aplicació del PGC de l’any 1990, que es basa a amortitzar el fons de comerç, i en, el seu cas, reconéixer l’eventual deteriorament de valor. La principal dificultat que això comporta és la identificació de la vida útil. En la Resolució de l'ICAC de setembre del 2013, s’insta a integrar en la memòria dels comptes anuals informació sobre el deteriorament del valor dels actius.

En relació amb els comptes consolidats, s’ha mantingut la regulació sobre l’obligació de consolidar en els mateixos termes que la Directiva anterior. Els canvis es donen en la dispensa de consolidar, concretament en la relacionada amb la raó de grandària. Una qüestió singular en aquest apartat és la que té a veure amb les entitats d’interés públic, que en tot cas estaran subjectes a l’obligació de consolidar.

Els canvis es donen en la dispensa de consolidar, concretament en la relacionada amb la raó de grandària

L’extensió per subgrup es manté, i l’única novetat addicional és la dispensa per raó de quedar totes les societats dependents excloses de la consolidació, açò suposa simplement la no integració en els comptes consolidats. Així mateix, en l’article 70 es matisa un aspecte relacionat amb l’efecte impositiu en comptes consolidats.

A la disposició addicional única es regula el canvi de qualificació comptable d’immobilitzat intangible a existències dels drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, el destí previst del qual fos l’entrega per a cancel·lar l’obligació derivada de les emissions que realitze l’empresa.

Pel que fa a la disposició transitòria primera i segona, s’aclara que el termini d’amortització del fons de comerç, o de qualsevol altre actiu intangible que fins a la data no s'havia amortitzat, es començarà a computar des del primer exercici que començarà a partir de l’1 de gener del 2016. La reserva per fons de comerç es reclassificarà a altre compte de reserves i serà disponible des d’aquesta data en l’import que excedisca del valor en llibres del fons de comerç comptabilitzat en l’actiu del balanç.

Finalment, dins del Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, es modifiquen les normes per a la formulació dels comptes anuals. Es dispensa de l’obligació per qüestions relacionades amb la dimensió, la dependència o l’impossibilitat d’obtenir informació dels estats financers. Entre altres aspectes que s’especifiquen en el Reial Decret.